Jučer (ponedjeljak, op.a.) je održana 2. sjednica Gradskog vijeća Zenica, kojoj je prisustvovalo 29 vijećnika. Dnevni red, na kojem je bilo 17 tačaka, usvojen je jednoglasno.
Rebalansom, Budžet za 14% manji od planiranog
Nakon usvajanja Zapisnika sa konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Zenica i vijećničkih pitanja, vijećnici su razmatrali Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Grada Zenica za 2020. godinu. Izvjestilac za ovu tačku Dnevnog reda bila je Fatima Vojvodić, pomoćnica gradonačelnika za finansije, napomenuvši da je Gradsko vijeće Zenica, na sjednici održanoj 28. februara ove godine, usvojilo Budžet Grada Zenica za 2020. godinu, koji iznosi 60.595.980 KM, od čega su prihodi i primici Grada planirani u iznosu od 51.617.980 KM, dok iznos od 8.978.000 KM predstavlja planirani iznos primljenih transfera od ostalih nivoa vlasti – namjenske doznake. Budžetom Grada Zenica za 2020. godinu planiran je i raspored akumulisanog suficita u iznosu od 4.010.000 KM. Ukupni prihodi i primici planirani Izmjenama i dopunama Budžeta Grada Zenica za 2020. godinu (bez akumulisanog suficita) iznose 52.337.596 KM, a što je za 14% manje od usvojenog Budžeta za 2020. godinu. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović je istakao da je 2020. jedna od najtežih godina, ali da Grad Zenica uredno izvršava svoje obaveze. „Grad Zenica nikome ni jedan fening nije dužan, osim kreditnih zaduženja koja servisiramo uredno. Činjenica je da su svi nivoi vlasti imali smanjene prihode, od 25 do 38%. Ponovit ću da u istoriji grada veća ulaganja nisu bila nego u 2020. godini. Tako da ćemo ovu godinu završiti, najvjerovatnije, bez deficita, što je veliki uspjeh“, kazao je gradonačelnik Kasumović.
Ova tačka Dnevnog reda usvojena je, uz 21 glas „za“ i osam „uzdržanih“. U nastavku sjednice jednoglasno je usvojen Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Grada Zenica za period 01.01.-31.03.2021. godine.
Iako građani ne žele gradnju HE „Janjići“, GV utvrdilo javni interes
Vijećnici su, jednoglasno, usvojili i Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju stalnog kružnog toka od ulice Bistua Nuova do spoja sa raskrsnicom na M-17 i Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za spajanje lokalne ceste za Perin Han na raskrsnicu s kružnim tokom na M-17 s malim urbanim tokom.

Proteklog četvrtka održana je i konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Zenica. Vijećnik Almir Babajić iz Socijaldemokratske partije (SDP BiH) izabran je za predsjedavajućeg Gradskog vijeća, dok je za njegovog zamjenika izabran Mirza Husetić iz Zeničke inicijative – Kasumović Fuad. Radno predsjedništvo u sljedeće četiri godine činit će vijećnici:
Ekrem Tuka, Aida Halać i Mahdi Alić.

Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju hidroelektrane HE „Janjići“ na rijeci Bosni izazvao je veliko interesovanje vijećnika, ali i predstavnika MZ Janjići i Gorica. Predstavnik Elektroprivrede BiH Almedin Skopljak je, u svome obraćanju, istakao da je EP BiH uložila značajna finansijska sredstva u sklopu pripreme za izgradnju HE „Janjići“, podsjetivši da je Općinsko vijeće Zenica, na sjednici održanoj 28.03.2013. godine razmatralo i donijelo Zaključak o davanju saglasnosti za dodjelu koncesije za izgradnju HE „Janjići“, kojim je data saglasnost u postupku dodjele koncesije za njenu izgradnju. Predstavnici dvije navedene MZ su, još jednom, istakli da mještani ne žele gradnju hidrolelektrane. „Tadašnji predsjednik MZ Janjići je potpisao saglasnost, ali morate znati da on nije održao nikakv zbor o toj tematici. Još u januaru 2016. godine su mještani mjesnih zajednica Janjići, Drivuša, Gorica i Putovići rekli da nema gradnje hidrocentrale. Molim građane svih mz, pomozite nam. Angažovat ćemo sve advokate, stručnjake, ali ne damo gradnju HE „Janjići“. Građani koji su bili na zboru, koji je održan u nedjelju, su rekli svoje „ne“ i poručili onima koji glasaju za gradnju hidrocentrale, da nisu dobrodošli u naše mjesne zajednice. Ako su vrijednije pare od života naaših građana i djece, onda nemam riječi“, kazao je Miralem Kaknjo, predsjednik MZ Janjići.
U nastavku sjednice, jednoglasno su usvojeni: Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nastavak radova na izgradnji Glavne gradske magistrale u Zenici u sastavu Regionalne ceste R-445, dionica Zenica-Lašva, u dužini 1,5 km, Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima zajedničke potrošnje, Prijedlog Odluke o pristupanju izmjenama i dopunama Regulacionog plana „Centar Nemila“, Prijedlog Odluke o usvajanju i provođenju Izmjene Regulacionog plana „Trg rudara“, Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje građevinskog zemljišta putem licitacije – lokalitet „Trg rudara“ KO Zenica II, Prijedlog Odluke o usvajanju i provođenju Izmjene Regulacionog plana „Centar 2“ i Prijedlog rješenja o imenovanju privremenih upravnih odbora JU „Dom zdravlja“ i Apoteka „Zdravlje“ Zenica. Većinom glasova „za“ usvojen je i Prijedlog Rješenja o imenovanju stručnih komisija za utvrđivanje prometne vrijednosti nekretnina na području Zenice i Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka javnih konkursa – nadmetanja za raspolaganje neizgrađenim građevinskim zemljištem u vlasništvu Grada Zenica. Na samom kraju, vijećnici su usvojili i zaključke kojim Gradsko vijeće upućuje urgenciju prema Vladi ZDK i Vladi Federacije za hitno rješavanje problema u realizaciji projekta Regionalnog vodovoda Plava voda, te urgenciju prema Fondu za zaštitu okoliša da što hitnije dostavi svu potrebnu dokumentaciju kako bi se nastavilo sa implementacijom tog projekta.