Isak

Svjetski dan zaštite okoliša obilježava se 5. juna svake godine u više od 140 zemalja svijeta, na godišnjicu održavanja Konferencije Ujedinjenih naroda posvećene okolišu – Štokholm, 1972. godine, kada je usvojen Program zaštite okoliša Ujedinjenih naroda (UNEP). To je najvažniji dan UN-ovog poticanja ekološke osviještenosti i djelovanja na području zaštite okoliša. Povodom Svjetskog dana okoliša razgovarali smo sa Arnelom Isakom, ministrom za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša u Vladi ZDK o temama vezanim za zaštitu okoliša te o izgradnji i sanaciji regionalnih cesta na području Zeničko-dobojskog kantona.
Općine u 2020. dobile 3,2 miliona KM
NR: Koji su najznačajniji projekti iz oblasti zaštite okoliša realizovani u 2020. godini?
ISAK: Za početak moram istaknuti da smo, obzirom na obimnost i složenost zadataka, izuzetno zadovoljni realizovanim aktivnostima u Sektoru zaštite okoliša u 2020. godini. U skladu sa Programom utroška za 2020. godinu izvršena je raspodjela sredstava u ukupnom iznosu od oko 3.200.000,00 KM koja su usmjerena u općinske budžete, za realizaciju planova i projekata iz oblasti zaštite okoline.
Tokom prvog kvartala 2020. godine okončan je postupak izrade izuzetno značajnog strateškog dokumenta iz oblasti upravljanja kvalitetom zraka, nakon čega je Vlada Zeničko-dobojskog kantona u toku aprila usvojila Odluku o donošenju Akcionog plana zaštite kvaliteta zraka za područje Zeničko-dobojskog kantona.
Kako je poznato, početkom 2020. godine Kolegij Skupštine Zeničko-dobojskog kantona je zadužio Vladu Zeničko-dobojskog kantona da pripremi i dostavi Kolegiju „Informaciju o zagađenju životne sredine na području Zeničko-dobojskog kantona”. U cilju izrade Informacije formiran je radni tim, a nosilac izrade Informacije bio je Institut “Kemal Kapetanović” u Zenici.
Na sjednici održanoj 24. novembra prošle godine Skupština Zeničko-dobojskog kantona je usvojila Informaciju o stanju životne sredine na području Zeničko-dobojskog kantona.
Potrebno je još jednom istaknuti da je u toku 2020. godine uspješno okončan projekat nabavke opreme za tretman infektivnog otpada u zdravstvenim ustanovama na području Zeničko-dobojskog kantona.
Pored navedenog, u toku 2020. godine Programom utroška značajan akcenat je stavljen na realizaciju projekata pomoći općinama/gradovima Zeničko-dobojskog kantona u postupku čišćenja i sanacije divljih deponija i Projekata iz oblasti zaštite okoliša. U toku 2020. godine za realizaciju navedenih projekata opredjeljena su sredstva u iznosu od 610.000,00 KM.
U svrhu nastavka realizacije projekta izgradnje „Eko-kuće Smetovi“, Ministarstvo je i u 2020. godini izdvojilo sredstva u iznosu od 200.000 KM, a Vlada Zeničko-dobojskog kantona je tokom novembra odobrila Gradu Zenica navedena sredstva.
Izdvojio bih i projekat sufinanciranja izgradnje odlagališne kasete druge faze na Regionalnoj deponiji Mošćanica Zenica, čije sufinansiranje su ovo Ministarstvo i Vlada Zeničko-dobojskog podržali sa iznosom od 500.000,00 KM. Dakle, Vlada Zeničko-dobojskog kantona je tokom novembra 2020. godine odobrila Regionalnoj deponiji Mošćanica Zenica navedena sredstva.
Podsjećam da su u toku 2020. godine iz namjenskih sredstava Fonda za zaštitu okoliša obezbijeđena sredstva za nastavak realizacije projekta uspostave Centra za okoliš pri Institutu „Kemal Kapetanović“ Zenica.
NR: Koliko sredstava je planirano za realizaciju projekata iz oblasti zaštite okoliša u 2021. godini?
ISAK: Kako je poznato, sredstva Fonda za zaštitu okoliša su namjenska i troše se u skladu sa Programom utroška sredstava, kojeg usvaja Vlada Zeničko-dobojskog kantona. Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, utvrđena su sredstva za zaštitu okoline za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 6.352,000,00 KM. Ministarstvo je izradilo Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoliša za 2021. godinu i dostavilo Vladi Zeničko-dobojskog kantona radi usvajanja.
NR: Projekat o kojem se godinama govorilo, a čija realizacija je počela u martu, je Eko kuća na Smetovima. U kojoj fazi su radovi na ovom projektu?
ISAK: U svrhu nastavka realizacije projekta izgradnje „Eko-kuće Smetovi“, Ministarstvo je u toku 2019. i u 2020. godini u skladu sa Programom utroška opredjelilo sredstva u ukupnom iznosu od 300.000,00 KM.

NR: Vaša poruka povodom Svjetskog dana zaštite okoliša?
ISAK: Svjetski dan zaštite okoliša obilježava se svake godine, 5. juna,
kako bi se ljudi širom svijeta poticali na ekološku osviještenost i djelovanje
na području zaštite okoliša u svijetu.

U toku prethodnog desetljeća svi osjećamo posljedice opterećenja okoliša različitim zagađujućim tvarima, kojima se vrlo često ugrožava ljudsko zdravlje, štetno djeluju na čistoću okoliša, koji je ključna činjenica za očuvanje zdravlja ljudi. Najčešći negativni utjecaji okoliša na zdravlje ljudi povezani su sa kvalitetom vode, zagađenjem zraka i pravilnim upravljanjem otpadom. Svjedoci smo da rijetko koji grad u
Bosni i Hercegovini nema problem sa zagađenjem okoliša.

Imajući na umu značajnu neravnotežu životnih stilova u svijetu i njihov razarajući utjecaj na okoliš, slijedeći ovogodišnju temu Svjetskog dana zaštite okoliša simboličnog naziva „Obnovimo ekosistem“ potrebno je da se politička i društvena pažnja usmjeri u isticanje glavnih okolišnih problema, kao i da se omogući svim ljudima da shvate vlastitu ulogu i odgovornost u djelovanju, tj u obnovi ekosistema, koja može imati različite oblike poput uzgoja drveća, ozelenjavanje gradova, preoblikovanje vrtova, promjena načina
prehrane ili čišćenje rijeka i obala.

U povodu obilježavanja Dana Zenice, svečano je postavljen kamen temeljac za izgradnju Eko kuće na Smetovima, čija vrijednost iznosi oko 890.000 KM, a sredstva su pored Vlade Zeničko-dobojskog kantona, putem Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša osigurali i Vlada Federacije BiH i Grad Zenica. Simboličnim polaganjem kamena temeljca zvanično je i započela gradnja Eko kuće na Smetovima.
Planirano je da nova Eko kuća na Smetovima, smještajnog kapaciteta 50 ležajeva, bude izgrađena od ekološko prihvatljivih materijala, s instaliranim solarnim pločama i vjetrenjačama. To će biti i edukativno-pokazni školski centar, a planirana je i izgradnja botaničkog vrta s biljkama karakterističnim za naše podneblje, edukacijska staza, hranilice i kućice za ptice. U planu je i gradnja baby ski-lifta dužine 200 metara. Predviđeno je i da se u sklopu objekta postavi mini meteorološka stanica za mjerenje atmosferskog pritiska, brzine vjetra, termometri i stanica za mjerenje aerozagađenja, prilagođena uzrastu djece do 16 godina.
NR: Kada se očekuje raspisivanje Javnog poziva za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i srodnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša?
ISAK: Ministarstvo je izradilo Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoliša za 2021 godinu, te dostavilo Program Vladi ZDK na usvajanje. Programom utroška planirana su značajna sredstva namijenjena općinama, gradovima i komunalnim preduzećima Zeničko-dobojskog kantona u svrhu realizacije projekata u oblasti zbrinjavanja komunalnog otpada, tj. za aktivnosti koje se odnose na izgradnju novih sadržaja pri općinskim odlagalištima, rekonstrukciju postojeće infrastrukture, nabavku opreme, održavanje i sanaciju postojećih općinskih odlagališta, finansiranje transportnih troškova za najudaljenije općine u odnosu na regionalnu deponiju, čišćenja obala rijeka, čišćenja i sanacije divljih deponija, kao i za realizaciju projekata iz oblasti zaštite okoliša na području Zeničko-dobojskog kantona koji su podržani od strane nevladinih organizacija, javnih ustanova, udruženja građana. U narednom periodu, a po usvajanju Programa utroška od strane Vlade Zeničko-dobojskog kantona planirano je raspisivanje Javnog poziva.
Za izgradnju i održavanje regionalnih cesta izdvojeno 10 miliona KM
NR: Koliko je u 2020. godini opredijeljeno sredstava za sanaciju i modernizaciju regionalnih cesta na području ZDK?
ISAK: U protekloj godini mi smo za održavanje, zaštitu, sanaciju i modernizaciju regionalnih cesta na području Zeničko-dobojskog kantona izdvojili oko 10 miliona KM, s time da značajan broj projekata koji je planiran ili započeo u protekloj godini zbog procedura javnih nabavki nije u potpunosti okončan ili je njegova realizacija prenesena u ovu godinu. Treba istaći da od prošle godine imamo i dvije nove prekategorisane regionalne ceste na području našeg kantona, a to su ceste R474a u Usori i R457 koja veže grad Zenicu preko naselja Babino i Arnauti sa susjednom općinom Kakanj. Dakle, trenutno naše Ministarstvo, odnosno Kantonalna direkcija za ceste upravlja sa nešto više od 475 kilometara regionalnih cesta na području ZDK. U tom smislu, naša cjelokupna politika upravljanja regionalnim cestama usmjerena je na izvršenje prioritetnih poslova na regionalnim cestama, a koji se ogledaju u izgradnji novih i rekonstrukciji starih dotrajalih mostova na regionalnim cestama u svrhu osiguranja normalne prohodnosti na regionalnim cestama i bezbjednosti učesnika u prometu, te kontinuiranom održavanju cestovne mreže u cilju zaštite projektovanog stanja cesta i obezbjeđenja zadovoljavajuće sigurnosti i potrebne prohodnosti na cestama. U nekoliko projekata planirali smo zamjenu istrošenog i potpuno amortizovanog asfaltnog zastora na najkritičnijim dionicama regionalnih cestovnih pravaca. Smatramo da će ovim ulaganjima, odnosno sanacijama, modernizacijama ili rekonstrukcijama nepovoljnih elemenata cesta i obnovom građevinskih objekata na cestama doprinijeti poboljšanju stanja prometa a što je najbitnije povećanju nivoa bezbjednosti učesnika u saobraćaju.
NR: Kakav je plan za 2021. godinu kada su u pitanju radovi na sanaciji, gradnji i modernizaciji regionalnih cesta i koliko sredstava je planiranu za tu namjenu, a koliko za održavanje?
ISAK: Mi smo pripremili ovogodišnji Plan zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta i ovih dana očekujemo da Vlada Zeničko-dobojskog kantona na isti dadne svoju saglasnost kako bismo intenzivirali aktivnosti i njegovu primjenu.
Za izvršenje planiranih aktivnosti na regionalnim cestama u ZDK planirali smo 20.028.000,00 KM namjenskih sredstava u Budžetu ZDK.
Od toga smo za redovno i vanredno održavanje regionalnih cesta i cestovnih objekata, stručno-tehnički nadzor i izvršenje ugovorenih poslova iz protekle godine planirali devet miliona KM, dok je za rekonstrukciju i izgradnju regionalnih cesta i cestovnih objekata, izradu projektne i druge tehničke dokumentacije i stručno-tehnički nadzor kod implementacije poslova rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta, planirano 10,5 miliona KM. Za nabavku opreme planirano je 80 hiljada KM, plaćanje rasvjete tunela “Ponikve” u Varešu koštat će nas 8.000,00 KM, a za nabavku zemljišta, odnosno eksproprijaciju u planiranim projektima predvidjeli smo 440 hiljada KM.
Kad je u pitanju redovno i zimsko održavanje, ukupno 475,40 kilometara regionalnih cesta na području ZDK podijelili smo u osam grupa putnih pravaca i izradili Godišnji plan održavanja sa ciljem održavanja prohodnosti, tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima.
Kad su u pitanju projekti sanacije, modernizacije ili rekonstrukcije regionalnih cesta obuhvatili smo najkritičnije putne pravce u svim općinama našeg kantona, dok ćemo o konkretnim projektima moći govoriti tek nakon usvajanja Plana od strane Vlade ZDK.
Uglavnom, možemo kazati da će gradilišta na regionalnim cestama u ZDK ovog ljeta biti u punom zamahu.