Proteklog petka održana je 34. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, na kojoj je razmatrano jedanaest tačaka dnevnog reda. Na početku sjednice, svečanu izjavu je dala nova poslanica Skupštine Vesna Dauldži, koja je dobila mandat umjesto Edina Arnauta, koji je podnio ostavku, čime je preuzela dužnost poslanice Skupštine ZDK.
U okviru prve tačke dnevnog reda, Skupština je, po skraćenom postupku, a nakon diskusije, razmatrala i donijela Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona. U obrazloženju Prijedloga navedenog zakona, kao razlozi za njegovo donošenje navedeni su omogućavanje veće konkurencije u postupku imenovanja policijskog komesara i stvaranje zakonskih uslova većem broju policijskih službenika da se kandiduju za tu poziciju, te usklađivanje pomenutog zakona sa odredbama Zakona o penzijsko invalidskom osiguranju FBiH kojim su propisani uslovi za penzionisanje.
U nastavku sjednice, Skupština je, također po skraćenom postupku, razmatrala i donijela Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o javnom redu i miru, kao i Odluku o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Prostornog plana Grada Visoko za period 2014. do 2034. godine. Odluka o imenovanju predsjednika Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona nije dobila potrebnu većinu glasova zastupnika, a donesena je Odluka o izmjeni Odluke o izboru stalnih radnih tijela 8. saziva Skupštine ZDK.
U nastavku sjednice, između ostalog, zastupnici su razmatrali i prihvatili Analizu stanja socijalne zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu sa posebnim osvrtom na utjecaj pandemije koronavirusa na sistem socijalne zaštite, u vezi koje su doneseni i određeni zaključci kojima se, između ostalog, predlaže svim općinskim/gradskim vijećima na području ZDK da na svojim sjednicama razmatraju ovu Analizu. Izvještaj o poslovanju JU Kantonalna bolnica Zenica za 2019. godinu je resorni ministar, u ime Vlade Kantona, kao predlagača, povukao prije razmatranja, a prihvaćeni su: Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za 2020. godinu, Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti za 2020. godinu i Izvještaj o stepenu realizacije Strategije omladinske politike na području ZDK za period 2018-2022. godina.