Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona ima zaključen trogodišnji ugovor vrijedan 1.100.000,00KM sa četiri banjsko-klimatska lječilišta i to: JZU Banjsko-rekreativni centar “Aquaterm” Olovo, JU Rekreativno-rehabilitacioni centar “Reumal” Fojnica, JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje “Ilidža” Gradačac te Banja “Terme” Ilidža-Sarajevo.
Povećan transfer
Kako je saopćila Press služba, ovo ministarstvo već duži niz godina izdvaja značajna sredstva za medicinsku rehabilitaciju branilaca i članova njihovih porodica te je samo u ovoj godini ovaj transfer povećan za dodatnih 60.000,00KM i iznosi 370.000,00KM. Sve ovo, navode, pokazuje jasan stav Vlade spram branilačke populacije, a zbog sve veće potrebe pripadnika branilačke populacije za medicinskom rehabilitacijom.
Resorni ministar Fahrudin Čolaković naglašava da je po usvajanju Budžeta i Programa utroška sredstava, ovo ministarstvo obavijestilo nadležne općinske/gradske službe za boračko-invalidsku zaštitu o mogućnosti podnošenja zahtjeva, te da je od 51 pristiglog zahtjeva banjsko-klimatsko liječenje odobreno za 35 korisnika.
“Za pet zahtjeva zatražena je dopuna nedostajuće propisane dokumentacije, dok je sedam zahtjeva odbijeno s obzirom da su u prethodnoj godini koristili usluge medicinske rehabilitacije, a kako bi i drugi branioci imali priliku koristiti usluge banjsko-klimatskog liječenja. Također, dva korisnika su odbijena jer nemaju status korisnika prava propisanog Uredbom, dok su dva korisnika upućena na nadležni CBR kako bi obavili prethodno neophodne tretmane prije upućivanja na medicinsku rehabilitaciju”, ističe Čolaković.
Struktura korisnika
Po strukturi korisnika odobrenih zahtjeva, radi se o 19 demobiliziranih branilaca, 10 ratnih vojnih invalida, dva člana porodica šehida, jedan dobitnik najvećeg ratnog priznanja, jedan član porodice umrlog ratnog vojnog invalida te dva pratioca za lica koja nisu u mogućnosti samostalno obaviti medicinsku rehabilitaciju.
Iz ovog ministarstva najavljuju da će i u narednom periodu nastaviti sa upućivanjem branilaca, a sve do konačnog utroška sredstava na transferu medicinske rehabilitacije.