Proteklog utorka održana je 43. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, na kojoj je razmatrano šest tačaka dnevnog reda.
Javna rasprava u trajanju od 15 dana
U okviru prve tačke, zastupnici su razmatrali i prihvatili Nacrt Zakona o visokom obrazovanju, koji predviđa nova rješenja kojima se uređuje sistem, uslovi i način obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja, finansiranje, kao i druga pitanja od značaja za obavljanje ove djelatnosti na području Zeničko-dobojskog kantona.
„Ovaj Nacrt Zakona o visokom obrazovanju je išao u pravcu dodatnih institucionalnih, odnosno unutarnjih univerzitetskih sloboda, te institucionalne nezavisnosti Univerziteta u Zenici od Osnivača. Rješenje poput toga da se ukida prethodna saglasnost na imenovanje rektora i prorektora, da se ne daje saglasnost Vlade za tekst Statuta Univerziteta u Zenici, dovoljno govori o namjeri predlagača, da dodatno ojačamo autonomiju Univerziteta i akademske slobode. Uveli smo rješenje da se prorektori ne biraju javnim konkursom, nego na način da ih predloži rektor, odluku o izboru donosi Senat Univerziteta u Zenici, i njihov mandat se veže za mandat rektora. Dakle, rektor ima punu slobodu da bira tim sa kojim će raditi. Pored toga, krajnje je vrijeme da se na Univerzitetu u Zenici digitaliziraju svi procesi koji su bitni. To je davno postala praksa u razvijenim, zapadnim zemljama. Kada se usvoji ovaj tekst Zakona, predložit ću uvođenje elektronskog indeksa koji će, zapravo, integrirati određene aktivnosti studenata na Univerzitetu“, kazao je Spahija Kozlić, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK. S obzirom na to da u postojećem tekstu Zakona nije ni na koji način regulisano dualno obrazovanje, ministar Kozlić ističe da je sada otvorena mogućnost da se krene ka dualnom obrazovanju, odnosno većem prisustvu studeneta u kompanijama i drugdje gdje oni trebaju da steknu odrđena znanja i kompetencije. „Imamo pozitivno iskustvo u srednjim stručnim školama. Trebat ćemo raditi i izmjene federalnih zakona koji regulišu tu oblast, poput Zakona o radu, Zakona o zaštiti na radu i Zakona o porezima, jer se studenti i učenici trebaju na adekvatan način tretirati, u smislu njihovih naknada koje će ostvariti u srednjim školama, odnosno Univerzitetu“, istakao je ministar Kozlić. Nacrt Zakona je upućen u javnu raspravu u JU Univerzitet u Zenici i sve općine i gradove Zeničko-dobojskog kantona sa rokom za provođenje javne rasprave od 15 dana.
Usvojen Program rada Skupštine za 2022. godinu
Po skraćenom postupku, usvojen je i Zakon o dopuni Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave, kao i Zakon o dopuni Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona.
Kako je kazao Nebojša Nikolić, ministar za pravosuđe i upravu ZDK, radi se o usklađivanju pojedinih odredbi ovih donesenih zakona koje je bilo potrebno učiniti nakon primjene i implementacije novog Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona. „Kao što je i poznato, 01. januara je, odlukom Skupštine, na snagu stupio Zakon o unutrašnjim poslovima koji precizira samostalnu upravnu organizaciju – Uprave policije. To je razlog za zakonsko rješenje oba ova zakona, jer je to usklađivanje sa situacijom koju imamo usvajanjem Zakona o unutrašnjim poslovima. Tako u Zakonu o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave preciziramo organizaciju kakva i jest usvajanjem ovog zakona, samostalna kantonalna organizacija i da se u okviru te organizacije, a što je precizirano Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti ZDK, koji je usklađen sa federalnim nivoom, otvara pozicija pomoćnika samostalne upravne organizacije“, pojasnio je ministar Nikolić.
U nastavku sjednice, usvojen je Program rada Skupštine za 2022. godinu, kojim su obuhvaćeni planirani akti iz nadležnosti Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, nosioci izrade istih, predlagači, razlozi za donošenje, postupak donošenja i rokovi za njihovo razmatranje, Odluka o usvajanju Strategije kulturne politike Zeničko-dobojskog kantona 2021-2027. godina, te Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za period januar-decembar 2021. godine.