Marošević

Na 3. sjednici Općinskog vijeća Vareš, koja je održana 31. marta, nije usvojen Prijedlog Budžeta Općine Vareš za 2021. godinu, koji je planiran u iznosu od oko 3.400.000 KM. Kako nam je kazao načelnik Općine Vareš Zdravko Marošević, Nacrt Budžeta je usvojen na prethodnoj sjednici, kada je i pozvao sve vijećnike i klubove da upute svoje prijedloge i zaključke za poboljšanje izrade Budžeta Općine Vareš, a nakon čega je održana i javna rasprava. „Nije bilo nikakvih temeljnih razloga za neusvajanje Budžeta. Budžet nije usvojen jer imamo vijećnike koji, prinicipijelno, načelniku ništa ne usvajaju. Svi su imali pravo uložiti amandmane. Proračun je bio ponuđen, javna rasprava je bila održana, te su prihvaćeni amandmani koji su bili realni da se prihvate“, kaže načelnik Marošević, ističući da se Budžet ne usvaja radi njega, nego radi građana. Pozvavši se na Zakon o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, kazao je: „Poslije prva tri mjeseca, prema Zakonu, ako se ne usvoji Budžet na redovan način, načelnik sam proglašava Proračun. Iskoristio sam član 18., koji kaže da ukoliko vijeće ne usvoji Budžet u roku od 90 dana, od početka budžetske godine, načelnik proglašava Proračun, koji stupa na snagu nakon objavljivanja u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave“.