Kantonalna uprava za inspekcijske poslove naja- vila je da će sve svoje ak- tivnosti u narednom peri- odu usmjeriti na kontrolu provedbe naredbi Kriznog štaba Federalnog ministar- stva zdravstva, a čiji je cilj sprečavanje širenja pande- mije koronavirusa nakon donesene odluke o prestan- ku stanja nesreće.

Javna okupljanja i maske    

Naredbom Kriznog šta- ba MZ-a javna okupljanja su ograničena na maksi- malno 100 ljudi u zatvo- renom i 300 na otvorenom prostoru, uz poštivanje fizičke distance i zdrav- stvenih preporuka, a rad poslovnih subjekata kao i zdravstvenih ustanova, bez obzira na oblik vlasništva, mora se odvijati poštujući higijensko-epidemiološke mjere. Nadalje, propisan je način rada ugostitelj- skih objekata, te izričito zabranjen rad noćnih klu- bova i diskoteka, sportska natjecanja se mogu održa- vati bez prisustva publike, a trenažni procesi sportista se također moraju prilago- diti higijensko-epidemio- loškim mjerama. Nared- bom je preciziran i način posjete i izlazak štićenika u ustanovama socijalne za- štite i kazneno-popravnim zavodima, a prijem novih štićenika u ovim ustanova- ma moguć je uz prethodno provedenu izolaciju od 14 dana i testiranje na CO- VID-19.

Propisano je obavezno nošenje zaštitnih maski u zatvorenom javnom prosto- ru, kao i u otvorenom jav- nom prostoru, ako na otvo- renom nije moguće održa- vati fizičku distancu od dva metra. Rad gradskog, pri- gradskog  i međugradskog prijevoza je dozvoljen uz pridržavanje preporuka do- nesenih od strane zavoda za javno zdravstvo u FBiH.

Rad fakulteta i škola

Naredbom je zabra- njeno izvođenje nasta- ve u osnovnim, srednjim školama i fakultetima, sa iznimkom on-line na- stave, a na fakultetima je dozvoljeno održavanje vježbi i  praktičnog rada, polaganje ispita, odbrane diplomskih i magistar- skih radova te doktorskih disertacija. Također,  do- zvoljeno je   održavanje prijemnih  ispita i upisa novih učenika/studenata u osnovnim i srednjim ško- lama i fakultetima, kao i praktičnog rada u  sred- njim strukovnim školama. Dozvoljeno je  i odr- žavanje   pripravničkog i specijalističkog, odnosno subspecijalističkog staža zdravstvenih   radnika u zdravstvenim ustanovama, te drugim  institucijama u kojima   se staž obavlja, polaganje stručnih, speci- jalističkih i  subspecijali- stičkih ispita zdravstvenih radnika, kao i obavljanje pripravničkog staža i po- laganje stručnih ispita u drugim strukama, uz oba- vezno pridržavanje propi- sanih higijensko-epidemi- oloških mjera.

Naredbom je dozvolje- no kantonalnim štabovima ministarstava zdravstva uvođenje i restriktivnijih mjera na osnovu procjene epidemiološke situacije u kantonu   odnosno općini, uz prethodnu saglasnost Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

Provođenje naredbi

Za provođenje  naredbi koje se odnose na ograničenja okupljanja, rad ugostiteljstva, zdravstvenih ustanova, odr- žavanje sportskih takmičenja i treninge, rad javnog prijevo- za, nošenje maski te rad pro- svjetnog sektora, nadležni od- nosno ovlašteni su inspektori u Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske po- slove, kao i ovlašteni općinski odnosno gradski inspektori. Naredba ostaje na snazi 14 dana, počevši od 31. maja, a Krizni štab FMZ-a će potom na osnovu procjene epide- miološke situacije odlučiti o njenim izmjenama ili novim mjerama.

“Kantonalni inspektori će u narednom periodu, u redovnom radnom vremenu kao i u dane vikenda, vršiti nadzor nad poštivanjem na- vedene naredbe i preporu- ka Federalnog ministarstva zdravstva i Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, koje se od- nose na poslovne aktivnosti koje subjekti nadzora obav- ljaju, a koje su dostupne na stranicama pomenutih or- gana. Prilikom inspekcij- skog nadzora protiv lica ko- ja ne budu provodila mjere iz naredbe inspektori će po- duzeti upravne i druge mje- re u skladu sa zakonom”, saopćeno je iz  Kantonalne uprave za inspekcijske poslove ZDK-a.