Devetnaesto izdanje festivala drame Zenica 2020 – online otvoreno je dodjelom nagrade za naj- bolji dramski tekst, Dariju Bevandi za tekst „Babylon Blues“.

Tokom   sedam,   dana koliko  je  trajao  ovogodiš- nji festival, brojna publika u BiH koja je sve to prati- la  na YouTube  kanalu  ze- ničkog  pozorišta  imala  je priliku  pogledati  scenska čitanja  dramskih  tekstova bosanskohercegovačkih autorica i autora.

U nedjelju, posljednjeg dana Festivala, emitovana je dodjela nagrade „Adem Čejvan” koja se dodjeljuje istaknutom bosanskoher- cegovačkom glumcu/glu- mici za životno djelo. Ove godine, dobitnica nagrade je istaknuta glumica Irena Mulamuhić,  koja  je  svo- jim ulogama ostavila neiz- brisiv trag na bh. teatarskoj sceni a svoje prve uloge imala je u sklopu Dječije, omladinske i lutkarske sce- ne zeničkog BNP-a.

Glumu je diplomirala 1979. godine na Filozof skom fakultetu u Sarajevu (Odsjek scenske umjetnosti – gluma i teatrologija). Prvi profesionalni angažman dobila je u Pozorištu mladih 1969. u Sarajevu, gdje je provela deset godina. Na- kon toga prelazi u Narodno pozorište Sarajevo gdje je radila trideset godina. Odi- grala je preko stotinu uloga, u teatru, na televiziji, filmu i radio Sarajevu.

Poseban i značajan rad u opkoljenom Sarajevu bio je u prvoj ratnoj premijeri „Sklonište“, zatim pred- stavama Harisa Pašovića „Alkestis“, „Svileni bub- njevi, „U zemlji posljednjih stvari“, „Opera D,Arte“ i u jednoj od najznačajnijih predstava opkoljenog Sarajeva „Čekajući Godoa“ u režiji Suzan Sontag.

Dobitnica je mnogih na- grada u Bosni i Hercegovini i bivšoj Jugoslaviji.

Ova nagrada je naj- važnija u dugogodišnjem radu svakog glumca. Glu- mački rad, prevashodno po- drazumijeva mozganje, mi- saonost i posvećenost kao i eksploataciju mentalnog, fizičkog posvećenja teatru. Suštinu i bit teatra spozna- la sam u opkoljenom Sara- jevu. Tu potrebu, želju za teatrom nisu mogle uništiti niti 2.000 granata koje su dnevno padale na grad –re- kla je Mulamuhić te dodala da je teatar duša i savjest ljudskog

Htjela bih se zahvaliti mom Besimu s kojim sam provela pozorišnu mladost, mom sinu Igoru, sestri Ja- sni Bery koja je izvrsna glumica. Naravno, zahva- ljujem se svim dragim ko- legama s kojim sam provela 50 godina radeći u Hvala svima vama, dragim ljudima, koji ste mi donijeli lijepu sreću na kraju karije- re –na kraju je rekla Mulamuhić.