Piše: Direktor Zavoda prim. mr. sci. Čustović dr. Amir,
neuropsihijatar

Najprije, svim uposlenicima Zavoda čestitam godišnjicu u radu Zavoda za bolesti ovisnosti ZDK kojom, evo, postajemo punoljetni.
Prije osamnaest godina, odlukom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona formiran je Zavod čija je misija borba protiv bolesti ovisnosti. Zavod nema iluziju da će iskorijeniti ovisnost, jer je ona prisutna sociomedicinska patologija u svim merdijanima naše planete.
Jedini u kantonu s kompletnom akreditacijom
Nakon osamnaest godina, analizom rezultata rada, parametrima uspješnosti rada koje su postavile svjetske organizacije kao mjerljive i uporedive, a koje ćemo navesti u tekstu, daju opravdanje i puni smisao postojanja ovakvog zavoda. Zavod se u ovom, ipak, kratkom vremenskom periodu organizaciono mijenjao i prilagođavao kroz prepoznavanje prisutne patologije i optimizaciji odgovora na istu. Sadašnja organizacija obezbjeđuje, u okviru borbe protiv bolesti ovisnosti i patološkog ponašanja, kao segmenta u praćenju mentalnog zdravlja, aktivnosti na svim nivoima pružanja usluga, primarnog, sekundarnog, tercijernog, te aktivnosti iz oblasti javnog zdravstva, kao i farmakoterapije.
Jedina smo ustanova u širem okruženju koja provodi rad po decentralizacijskom modelu, pružamo usluge u svim općinama, uz odličnu saradnju sa svim domovima zdravlja u kantonu, tako smo i funkcionalno „firma na točkovima“. Svojim programom zbrinjavanja ovisnika obuhvatamo i kaznenopopravne domove u Zenici i Busovači, te konstatujemo da pružanje usluga našeg tima obavljamo na dvanaest lokacija. Poseban akcenat se stavlja i na ekonomski status uposlenika, edukacijama svih profila uposlenika za podizanje nivoa kompetentnosti u pružanju usluga. Aktivni smo u procesima sprečavanja i eliminacije korupcije. Kao potvrdu navedenog neskromnog narativa navest ćemo činjenice kao faktografiju koja to potvrđuje.
Na organizacionom i sigurnosnom aspektu, Zavod je prva zdravstvena ustanova u BiH u ovoj oblasti koja je dobila akreditacijski certifikat AKAZA za kvalitet i sigurnost u zdravstvu. Prije dvije godine smo ponovo reakreditirani, a ova informacija ima težinu kad se konstatuje da smo još uvijek jedina ustanova u Zeničko-dobojskom kantonu koja ima kompletnu akreditaciju za kvalitet i sigurnost od strane AKAZ-a.
Kao pokazatelji uspješnosti u finansijskom poslovanju su plakete Zlatne bonitetske uspješnosti posljednjih pet godina zaredom sa ostvarenim maksimalnim ocjenama tri A (AAA) od strane Agencije koja prati finansijsku uspješnost u zemljama jugoistočne evrope.
Sa aspekta profesionalne ostvarenosti i uspješnosti navodimo parametre koje je postavila Svjetska zdravstvena organizacija i Evropski monitoring centar za praćenje droga: prevalenca, pozitivnost na opijate osoba koje su u programu liječenja, prisutnost hepatitisa C kod novootkrivenih pacijenata, relativan broj osoba koje su na „igli“ koje se prvi put uključuju u program liječenja, uspješnost u detoksifikaciji, rezultati u resocijalizaciji pacijenata. Kao prvo, svjesni činjenice da nikada ne možemo biti apsolutno zadovoljni dok postoji ova bolest u društvu, prevalenca u posljednje dvije godine u Zeničko-dobojskom kantonu je spala na broj 0,08, a evropski prosjek, kao podaci iz bližeg okruženja je 0,2 do 0, 3 (u relativnim brojevima manja za 300%). Više je faktora koji određuju ovaj pad prevalence, a mi smatramo da je Zavod daleko na prvom mjestu.
Sljedeći parametar je broj pozitivnih pacijenata koji su na programu supstitucione terapije, a to je pokazatelj adekvatnosti u terapijskom određenju, izražava se relativnim brojevima i on u Zavodu zadnje četri godine (osim 20-te zbog uticaja korone) je ispod 10%, a statistički pokazatelji u Evropi te zemljama okruženja su iznad 20%, evropski prosjek je 30%. Sljedeći parametar je postojanje pratećih bolesti hepatitis C kod novootkrivenih pacijenata opet evropski prosjek je oko 30% za hepatitis C. U našem Zavodu posljednje tri godine nismo imali ni jedan hepatitis C, a u periodu formiranja Zavoda taj je prosjek bio evropski, 30%. Pokazatelj boja venoznih korisnika droga koji se javljaju na liječenje u našem Zavodu je oko 10%, a usporedbe sa statističkim podacima iz Evrope je oko 50%. Uspješnost u postizanju stabilne apstinencije nakon detoksikacije je 25-30% što se prihvata kao iznad prosječni rezultat. Uspješnost u resocijalizaciji potvrđujemo činjenicom da je aktivnostima preko tima Zavoda za resocijalizaciju i rehabilitaciju nekoliko korisnika uspjelo doći do školskih diploma ovisnošću prekinutog školovanja, te nekoliko pacijenata je uspjelo naći svoj posao i povratiti se potpuno normalnom socijalnom porodičnom i profesionalnom životu.
Fokus rada na prevenciji
Svaka ustanova a tako i naša ima viziju, strategiju i politiku u ostvarivanju svoje misije. Obzirom da se bavimo bolestima mentalnog zdravlja koje su po definiciji hronične recidivirajuće, a što znači da kad se aktiviraju, onda zahtijevaju cjeloživotni nadzor, praćenje i prilagođavanje preostalim funkcionalnim kapacitetima oboljelog, svoju zdravstvenu politiku baziramo na prevenciji, posebno primarnoj koja medicinski nije atraktivna, ali daje višestruko bolje rezultate od samog liječenja već oboljelog.
Zavod svoj rad ostvaruje kroz komplementarnost sa drugim institucijama koje u svom radu obuhvataju mladu populaciju i imaju mogućnost na izgradnji sistema vrijednosti i zdravih stilova života mladih. Interinstitucijalnost realiziramo kroz vrlo dobru saradnju sa školstvom, policijom, sportskim i nevladinim udruženjima.
Svi navedeni parametri uspješnosti su ostvareni radom i vlastitim zalaganjem svakog uposlenika na svom radnom mjestu. Sa zadovoljstvom mogu istaći da je radni ambijent vrlo motivirajući, uzajamno pomažući, uključivost u aktivnosti koje su u prosperitet ustanove iako nisu u opisu poslova pojedinog radnog mjesta. Naravno da uvijek ima onih koji u tome prednjače i daju smisao entuzijazmu i radu u našem mentalno vrlo teškom i zahtjevnom ambijentu, jer se bavimo patologijom koja je stigmatizirana i od koje se stvara socijalna bojazan. Tim povodom rukovodstvo Zavoda iskazuje zahvalnost svim uposlenicima, sa željom da nastave u održanju kontinuiteta u pružanju usluga koje Zavod u strategiji prepoznaje i budu još prosperitetniji.
Zavod ima i svojih realnih problema koji se, na sreću, nisu još uvijek odrazili na motiviranost u radu, a to je prostor za rad. Najprije svojom lokacijom, a zatim skučenošću i zakupničkim odnosom. Naravno da smo svjesni da smo najmlađa javna zdravstvena ustanova u kantonu, da ona ima svoj razvoj, da je pokazala punu opravdanost postojanja, te da imamo viziju kako rješavati ovaj problem. Nadamo se da ćemo u narednom periodu imati punu podršku osnivača u nastojanju da dobijemo prostor u kome bismo naš rad mogli još bolje organizirati i posvetiti još bolju pažnju rješavanju svih situacija koje se mogu pojaviti kao problem u populaciji koju zbrinjavamo, a na dobrobit cjelokupnog društva.