Premijer Zeničko–do- bojskog kantona Mirza Ganić održao je u srijedu zajednički sastanak s Udru- ženjem privrednika “Biznis centar” Jelah Tešanj iz Teš- nja. U fokusu sastanka bila je epidemiološka situacija na području općine Tešanj, koja je trenutno najveće ža- rište koronavirusa u ovom kantonu, te mjere koje za- jedno podržati država i pri- vreda kako bi se suzbilo ši- renje infekcije.

Tekstilni sektor

“Današnji   zaključci definisani su za poslov-  ne subjekte i udruženja na području   ZDK    i trebaju biti preventivna mjera, jer preventiva je najbolji lijek s obzirom da još uvijek nije došao kraj pandemiji virusa i u tom dijelu produktivnost ideja su svakako dobrodoš- le”, rekao je Ganić.

Istakao je da se Vlada ZDK stavila na raspolaga- nje u punom kapacitetu In- stitutu za zdravlje i sigur- nost hrane u Zenici koje će s privrednim subjektima de- finisati smjernice koje treba da se poduzimaju u poslovnim subjektima.

“Svakako smo stavili težište u ovoj priči  poseb- no na tekstilni sektor jer ne želimo da u tom dijelu pro- cesa  proizvodnje dođemo u situaciju da koronavirus uđe fabrike”, dodao je pre- mijer ZDK.

Detektovali probleme

Ministar zdravstva ZDK-a Adnan Jupić ka- zao je da su detektovali ne- ke probleme.

“Postigli smo visok ni- vo usaglašenosti i iskazali spremnost da u budućem periodu tragaju za što bo- ljim rješenjima koji će omo- gućiti da u što kraćem pe- riodu i sa što manje štete i po privredu i po zdravstveni sektor, i po život naših gra- đana izađemo iz borbe s ko- ronavirusom”, rekao je Ju- pić te dodao da je optimista te da je siguran da će se to vrlo brzo desiti ako se pro- vede ono što je dogovoreno. Izvršni direktor UP „Bi- znis centar“ Jelah Tešanj Mesud Ajanović naglasio je da kompletan Tešanj ima oko 2.500 registrovanih subjekata, od toga jedan zna- čajan broj obrtničkih radnji. “Samim tim da im je za- branjen rad i ti ljudi imaju problem s egzistencijom. S popuštanjem mjera, život se lagano vraća, s tim da ima- mo puno problema koje mo- ramo riješiti kroz izvršnu i zakonodavnu vlast”, naglasio je Ajanović.

Pohvalili mjere Vlade

Ajanović je pohvalio in- terventne mjere Vlade ZDK koja je, kako je rekao, prva reagirala u čitavoj državi i donijela mjere koje je u tom momentu mogla donijeti.

“Naravno da su te mjere pozitivno uticale prije sve- ga da se ljudi malo relaksi- raju u tome svemu, a narav- no i finansijski pokazatelji će sigurno to pokazati u narednom periodu. Vjeru- jem da će sigurno te mjere, koje, naravno, uvijek mogu biti bolje, jer su Vladi veza- ne ruke zbog samog ustroja sistema i države, doprinijeti da ZDK opet bude  lider  u državi, a Tešanj opet lider unutar toga svega”, rekao je Ajanović.         (E.Š.)