Arhiva

„Ja vama nisam kriva što ste vi novinar i što ste možda nezadovoljni svojom platom. Ja vas ne vrijeđam, ja sam birala svoj poziv. Ja sam poslanik. Zakon je definisao toliku platu. Ja da sam željela manju platu, ja bih se bavila nečim drugim“, izjavila je Sanja Vulić, zastupnica u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.
Možda ova izjava i najbolje oslikava razloge zbog kojih su mnogi u politici dok, s druge strane, građane pokušavaju ubijediti da su tu upravo zbog njih – građana, promjena, stvaranja boljih uslova za život, borbe za bolje sutra… Da li bi isto govorili i kada bi im se smanjili, ili ukinuli, paušali, odnosno, postavlja se pitanje – da li rade za interes građana, koji ih biraju, ili svoj, lični interes?
Pitali smo, u stručnim službama gradskih i općinskih vijeća, koliko iznosi visina naknade vijećnicima (te predsjedavajućem i zamjeniku predsjedavajućeg) za obavljanje vijećničke funkcije i članovima komisija koje imenuje vijeće.
Kakanjski vijećnici rade u komisijama bez naknade
Kako nam je kazao Selver Keleštura, sekretar Gradskog vijeća Zenica (po ovlaštenju) vijećnici, temeljem važeće Odluke o naknadama vijećnika i članova radnih tijela, te Zaključka o utvrđivanju visine naknade vijećnika i radnih tijela u Vijeću donesenog na osnovu iste Odluke, imaju stalnu mjesečnu naknadu, i to: paušalnu naknadu u iznosu od 500 KM, naknadu za prisustvo sjednici Vijeća i sudjelovanje u radu istog u iznosu 100 KM i naknadu za učešće u radu radnih tijela u iznosu od 50 KM po održanoj sjednici. „Predsjedavajući Vijeća ima pravo na naknadu koja se utvrđuje tako što se paušal i naknada za prisutvo sjednici uvećava za 20%“, kaže Keleštura.
Prema riječima Zekije Omerbegović, sekretarke Gradskog vijeća Visoko, vijećnicima i članovima radnih tijela pripada mjesečna nakanada u paušalnom iznosu 150,00 KM i naknada za učešće u radu sjednice Općinskog vijeća 120,00 KM, predsjedavajućem Vijeća pripada mjesečna naknada u paušalnom iznosu od 350,00 KM i naknada za učešće u radu sjednice Općinskog vijeća 190,00 KM, dok zamjeniku predsjedavajućeg Vijeća pripada mjesečna naknada u paušalnom iznosu od 250,00 KM i naknada za učešće u radu sjednice Općinskog vijeća 165,00 KM.
„Predsjedniku radnog tijela pripada naknada za rad i prisustvo sjednici radnog tijela u iznosu od 40,00 KM, a članu radnog tijela 30,00 KM. Budžetom Grada Visoko za 2023.godinu planirana su sredstva –Izdaci za naknade vijećnicima u iznosu 112.000,00 KM“, kaže Omerbegović.
Kako su nam kazali iz Stručne službe za poslove Općinskog vijeća Kakanj, visina naknade vijećnicima iznosi 420 KM mjesečno. Zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća prima vijećničku naknadu uvećanu za 50%. Predsjedavajući Općinskog vijeća je profesionalno angažiran što znači da je angažiran na poslu puno radno vrijeme, da je sve vrijeme dostupan građanima i da za taj angažman prima plaću. Radi se o osobi koja je dugogodišnji uposlenik u jednoj od općinskih službi. Naknade vijećnicima za rad u komisijama se ne plaćaju. Za druga lica se plaća naknada u iznosu od 25 KM.
Za naknade vijećnicima godišnje se, iz Budžeta Općine Kakanj, izdvaja 166.000,00 KM.
Veći paušali za vijećnike u Maglaju i Tešnju
Budžetom Općine Maglaj za 2023. godinu sredstva za naknade vijećnicima su planirana u iznosu od 128.400 KM.
Kako nam je kazala Svjetlana Zamboni, predsjedavajuća Općinskog vijeća Maglaj, Općinsko vijeće Maglaj je na 23. redovnoj sjednici, održanoj 31. januara ove godine, donijelo Odluku o visini i načinu isplate općinskim vijećnicima, predsjedavajućem, zamjeniku predsjedavajućeg i naknada članovima radnih tijela Općinskog vijeća za 2023. godinu, kojom se visina naknade za obavljanje funkcije Općinskog vijeća Maglaj, utvrđuje u mjesečnom paušalnom iznosu od: 600 KM za predsjedavajućeg Općinskog vijeća, 500 KM za zamjenika predsjedavajućeg Vijeća, 350 KM za predsjednike klubova vijećnika i 300 KM za vijećnike Općinskog vijeća.
„Naknada izabranim zvaničnicima za prisustvo sjednicama Općinskog vijeća iznosi 100 KM po održanoj sjednici. Naknada za članove radnih tijela/komisija, koje imenuje Općinsko vijeće Maglaj za učešće u radu po sjednici iznosi 40 KM za predsjednika i 30 KM za članove“, kaže Zamboni.
Općinsko vijeće Tešanj je na 21. sjednici, održanoj 29. decembra 2022. godine, donijelo Odluku o naknadama vijećnicima i članovima komisija koje imenuje Općinsko vijeće.

Ostatak pročitajte u printanom izdanju