Većinom glasova vijećnici OV Žepče su, na nedavno održanoj sjednici, usvoji- li Periodični izvještaj Proračuna Općine Žepče za prvo tromjesečje ove godine. Raspravljalo se i o Prijedlogu Odluke o iz- mjeni općinskih propisa u cilju osiguranja pomoći privrednicima općine Žepče kako bi se ublažile posljedica nesreće uzroko-

vane pojavom koronavirusa kojom se sva Žepče s ciljem saniranja posljedica korona poduzeća i obrti s područja općine, kojima virusa u privredi, učiniti koliko god to pri- je zabranjen rad tokom proteklih dva mje- like dopuštaju. Ovom Odlukom općinskih seca, oslobađaju općinskih taksi u visini od    nameta bit će oslobođena 142 obrta i 101 100%, odnosno općinskih naknada (komu- privredno društvo. Usvojeni su Izvještaj o nalne naknade, vatrogasne naknade i komu- radu JP „Komunalno“ d.o.o. za prošlu i plan nalne takse) na godišnjoj razini. Načelnik rada za 2020. godinu, Izvještaj o radu JU Zovko konstatirao kako je na prvom mjestu „Centar za socijalni rad“ Žepče za 2019.go- zdravlje i sigurnost građana, a odmah nakon    dinu, Prijedlog plana upisa učenika u sred- toga prioritet je privreda, te da će Općina nje škole za školsku 2020/2021.godinu…