Žepče

U većini gradova i općina u Zeničko-dobojskom kantonu usvojeni su budžeti za 2023. godinu. Najveći budžet, očekivano, prema usvojenom Nacrtu, ima Grad Zenica, zatim Grad Visoko, te općine Kakanj i Tešanj, dok najmanje budžete imaju općine Doboj Jug, Usora i Vareš.
U Žepču, Olovu i Brezi najveća izdvajanja za kapitalne izdatke
Budžet Općine Žepče, koji je usvojen 22. decembra, na 19. sjednici Općinskog vijeća, iznosi 12.150.000,00 KM. Kako su, tada, pojasnili načelnik Općine Žepče Mato Zovko i pomoćnik načelnika Službe za privredu Namik Malićbegović, povećanje prihoda Budžeta u odnosu na 2022. godinu je vidljivo iz planiranih prihoda od PDV-a, i poreza na dohodak, od čega porezni prihodi iznose 48,88% prema projekciji Federalnog ministarstva finansija. Prema planu, priliv sredstava u Budžet od PDV-a procjenjuje se na 3.921.396,00 KM, a od poreza na dohodak u 2023. očekuje se iznos od 1.431.104,00 KM. Tekuće podrške i donacije od viših nivoa vlasti čine 28,59% ukupnih prihoda Budžeta. Najveći dio budžetskih sredstava odlazi na kapitalne projekte, 32,98% ukupnog Budžeta ili 4.007.400,00 KM. Kapitalnim izdacima, između ostalog, planirana su ulaganja i sufinansiranje komunalne, putne infrastrukture, opremanje i projekti obrazovnih ustanova, poslovne zone, održavanje i rekonstrukcija gradskih ulica, javna rasvjeta po MZ, održavanje lokalne infrastrukture, rješavanje problema gradske kotlovnice, sufinanairanje ambulante u Željeznom Polju te održavanje i opremanje objekata od općeg interesa na području općine Žepče i sufinansiranje projekata od strane međunarodnih organizacija u EU fondova.
Budžet Općine Olovo za 2023. godinu, koji je usvojen na sjednici Općinskog vijeća, 29. decembra, planiran je u iznosu od 6.200.000 KM što, u odnosu na Plan budžeta za 2022. godinu (8.032.000 KM), predstavlja smanjenje od 23%, odnosno za 1.832.000 KM.

Breza

„Najveća izdvajanja, u iznosu od 2.672.000 KM, planirana su za kapitalne izdatke. Kapitalni izdaci u ukupnom budžetu učestvuju sa 43%. Planirani kapitalni izdaci su: nabavka zemljišta u svrhu proširenja Poslovne zone Golubište, rekonstrukcija objekta u svrhu promjene namjene u obdanište, izgradnja uličnih rasvjeta u MZ, vanjsko uređenje oko objekta Ahi Evran Kiršehir džamije u Olovu, izgradnja vodovoda u MZ Solun i MZ Jelaške, projekat hidroistalacija u krugu Poslovne zone Golubišta, uređenje Izletišta Zeleni vir (vodovod, rasvjeta, kanalizacija). Od rekonstrukcija cesta i mostova planirani su projekti: izgradnja puteva u krugu Poslovne zone Golubište, izgradnja pješačkog mosta na rijeci Bioštici iza objekta JZU BRC Aquaterm Olovo, izgradnja mosta na rijeci Bioštici na lokaciji Zeleni Vir, izgradnja puteva na lokaciji izletišta Zeleni Vir, izgradnja puta i uređenje parkinga Gradina, rekonstrukcija puta Olovo-Han Pijesak i puta Ajdinovići/Lišci. Plaće i naknade troškova zaposlenih u ukupnom Budžetu učestvuju sa 23%“, kazala nam je Merisa Kaljanac, pomoćnica načelnika u Službi za ekonomske poslove Općine Olovo.
Na 24. redovnoj sjednici Općinskog vijeća, održanoj 29. decembra, jednoglasno je usvojen Budžet Općine Breza, u iznosu od 6.868.924 KM.
„Najveća izdvajanja, preko 43% Budžeta, su planirana za kapitalne izdatke, odnosno infrastrukturne projekte. Smanjeni su tekući troškovi, a pojačano je finansiranje infrastrukturnih projekata“, kazala nam je Meliha Beširević, pomoćnica načelnika za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu u Općini Breza.

Ostatak pročitajte u printanom izdanju