Poslovna 2022. godina bila je veoma zahtjevna za JU „Dom zdravlja“ Zenica, međutim menadžment i zaposlenici rade naporno kako bi ova ustanova ostvarila napredak u poslovanju i pružanju zdravstvenih usluga.
Proširena lista zdravstvenih usluga
Prema riječima dr. sci. prim. Mersije Kasumović, direktorice JU „Dom zdravlja“ Zenica, složena ekonomska situacija i inflatorna kretanja povećali su troškove poslovanja koje je pratilo i povećanje plaća radnicima obzirom da je Vlada ZDK povećala plaće radnicima u zdravstvu zaključivanjem novih Kolektivnih ugovora za zdravstvene radnike. „I pored veoma zahtjevnog perioda poslovanja, prema izvještajnim ekonomskim pokazateljima, „Dom zdravlja” Zenica bi trebala da u skladu sa pravilnim planiranjem u procesu rada ostvari višak prihoda odnosno pozitivan finansijski rezultat u poslovanju u 2022. godini. U ovoj godini nastavljen je trend ulaganja u naše zdravstvene objekte kao i edukaciju naših radnika. Uložili smo značajna sredstva u nabavku potrebne medicinske opreme, kao što su ultrazvučni aparati nove generacije, CTG aparati… Učestvovali smo i u projektu koji je realizovao FAMI uz podršku Švicarske vlade koji ima za cilj jačanje sestrinstva za njegu u zajednici. Realizovali smo projekt IMPHACT sufinansiran sredstvima IPA fonda Evropske unije, koji je rezultirao formiranjem tima za pružanje usluga palijativne njege“, kaže direktorica Kasumović te dodaje da je proširena lista usluga koje pružaju pacijentima, te su započeli sa pružanjem usluga iz ultrazvuka srca i novih laboratorijskih usluga. Uspješno su realizovane i sve obaveze u vezi sa epidemijom COVID-a 19. „Sve navedeno ne bi se moglo realizovati da nije bilo naših uposlenika, koji su radili veoma naporno, a često i prekovremeno da bi određeni zadaci bili urađeni na najbolji način“, istakla je Kasumović.
U ovoj godini sprovedena je i akreditacija tima za pružanje palijativnih usluga i akreditacija i certifikacija pet timova porodične medicine. „Početkom janura 2023. godine sprovest će se akreditacija i certifikacija Centra za mentalnu rehabilitaciju i dva tima porodične medicine. „Dom zdravlja“ će nastaviti i u poslovnoj 2023. godini sa projektom akreditacije i certifikacije, uvažavajući raspoložive finansijske mogućnosti i troškove koje „Dom zdravlja“ treba platiti Agenciji za kvalitet i akreditaciju Federacije BiH“, dodala je Kasumović. Akreditacija i certifikacija predstavlja potvrdu kvalitete rada zdravstvenih radnika koji su uložili veliki napor da bi proces rada u cijelosti uskladili sa propisanim standardima za rad domova zdravlja.


„U 2022. godini u saradnji sa Gradom Zenica izgrađena je nova ambulanta porodične medicine Lukovo Polje. Iz vlastitih sredstava finansirali smo adaptaciju ambulante porodične medicine Jalija i izgrađena je nova bočna pristupna rampa za osobe s invaliditetom u glavnoj zgradi. U toku je i adaptacija ambulante porodične medicine Travnička, koja treba biti završena početkom januara 2023. godine.


Nedostatak specijalista doktora medicine
Kako ističe Kasumović za „Dom zdravlja“ Zenica ali i pacijente bilo bi poželjno da imaju veći broj radnika u radnom odnosu, ali sistem zdravstvenog osiguranja ne može, za sada, osigurati veća sredstva za rad većeg broja radnika u zdravstvenim institucijama. „Sve zdravstvene institucije pa i „Dom zdravlja“ Zenica ima najveći problem sa nedostatkom specijalista doktora medicine u svim medicinskim disciplinama. Stručno osposobljavanje specijalista doktora medicine je veoma skupo za zdravstvene institucije i isto traje u prosjeku od pet do sedam godina. Nažalost, dešava se da određeni doktori medicine nakon završene specijalizacije odlaze da rade u drugim državama i u drugim zdravstvenim institucijama, zbog čega i „Dom zdravlja“ Zenica ostaje bez planiranog stručnog kadra u našim zdravstvenim službama i mora ponovno od početka ulagati u osposobljavanje drugih doktora medicine i da se nepotrebno spori sa bivšim radnicima pred sudskim institucijama. Mišljenja sam da se u ovu problematiku moraju uključiti nadležni državni organi, koji moraju utvrditi sistemsko rješenje, kako bi osigurali stručnu perspektivu zdravstvenih institucija u javnom zdravstvenom osiguranju“, ističe Kasumović.
Ulaganje u ambulante porodične medicine
U svakoj poslovnoj godini „Dom zdravlja“ nastoji realizovati i određene projekte koji su, kako kaže direktorica Kasumović, u skladu sa finansijskim sredstvima koja imaju na raspolaganju. U poboljšanju uslova rada u zdravstvenim objektima imali su i podršku Grada Zenica. „U 2022. godini u saradnji sa Gradom Zenica izgrađena je nova ambulanta porodične medicine Lukovo Polje. Iz vlastitih sredstava finansirali smo adaptaciju ambulante porodične medicine Jalija i izgrađena je nova bočna pristupna rampa za osobe s invaliditetom u glavnoj zgradi. U toku je i adaptacija ambulante porodične medicine Travnička, koja treba biti završena početkom januara 2023. godine. I u narednom periodu, radit ćemo na poboljšanju uslova liječenja za naše pacijente u skladu s mogućnostima osiguravanja potrebnih finansijskih sredstava. U saradnji s Gradom Zenica radimo na projektu izgradnje nove zgrade za potrebe Službe hitne medicinske pomoći, Službe za laboratorijsku dijagnostiku primarnog nivoa i Službe za zdravstvenu zaštitu kod specifičnih i nespecifičnih plućnih oboljenja“, kaže Kasumović istakavši da postoji veliki broj projekata koji se trebaju realizovati u narednim godinama kao što su izgradnja novih ambulanti porodične medicine Perin Han i Tetovo, te rješavanje statusa ambulanti u Lokvinama, Babinu, Orahovici i Mokušnicama. „Planiramo adaptirati suteren u glavnoj zgradi „Doma zdravlja“ za potrebe Centra za fizikalnu rehabilitaciju, Službu za zaštitu reproduktivnog zdravlja žena, Službe za zubozdravstvenu zaštitu, kao i prostora pravne i ekonomske administracije. Također, planiramo realizovati utopljavanje i novi vanjski izgled glavnih zgrada „Dom zdavlja“. Ulaganje u kvalitet naših objekata predstavlja stalni proces na kojem se radi našoj ustanovi i gradu Zenica“, poručila je Kasumović. „Dom zdravlja“ Zenica će i u 2023. godini nastaviti sa aktivnostima na daljnjem jačanju sistema primarne zdravstvene zaštite i konsultativno-specijalističke zdravstvene zaštite na područja grada.