Nezir Pivić iz Zenice (1983.), premijer ZDK.
Diplomirao je 2006. godine na Fakultetu kriminalističkih nauka Univerziteta u Sarajevu, a magistrirao 2009. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici, na kojem je 2012. godine uspješno odbranio doktorsku disertaciju na temu „Uloga i postupanje tužioca u krivičnom postupku“ i stekao naučno zvanje doktor pravnih nauka.
Radno iskustvo stjecao je na Pravnom fakultetu u Zenici, a u skoro dvije decenije akademskog djelovanja u nastavnom i naučnom procesu objavio je četiri knjige. Kroz društveni i javni angažman, obavljao je dužnost zamjenika ministra pravde u BiH u dva mandata, šefa delegacije BiH pri komitetu ekperata MONEYVAL, a na posljednjim Općim izborima izabran je za zastupnika u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.

Samir Šibonjić iz Zavidovića (1978.), ministar za privredu.
Magistar ekonomije iz oblasti Općeg menadžmenta. Posjeduje bogato radno iskustvo u privredi, kao i međunarodno radno iskustvo. Učesnik je mnogih međunarodnih projekata, konferencija, kongresa, sajmova… Aktivan je na mnogim poljima društvenog života, od ekonomije, sporta, kulture i umjetnosti. Između ostalog, obnašao je i funkciju vijećnika u Općinskom vijeću Zavidovići u periodu 2016-2020. godina.

Dženana Čišija iz Visokog (1980.), ministrica finansija.
Završila Ekonomski fakultet u Sarajevu, bachelor poslovne ekonomije na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju u Travniku. U Mostaru stiče i zvanje Certificiranog računovođe. Bila je direktorica za proračun i finansije u Biropromet d.o.o., računovotkinja u Hotelu Park, a od 2017. godine do 2022. bila je na funkciji finansijske direktorice u firmi “Sigma Trade” d.o.o. Visoko.


Emir Vračo
iz Visokog (1978.), ministar unutrašnjih poslova.
Radio kao profesor sporta i tjelesnog odgoja u nekoliko škola u Visokom, Kaknju i Zenici, a bio je i savjetnik premijera za društvene djelatnosti ZDK.


Mirza Mušija
iz Kaknja (1980.), ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport.
Osnovnu školu i Gimnaziju „Muhsin Rizvić“ završio je u Kaknju, a Akademiju scenskih umjetnosti u Sarajevu. Od 2010. do 2018. godine bio je koordinator sektora za kulturno-umjetničke djelatnosti u JU Kulturno-sportski centar Kakanj, a funkciju direktora te ustanove obnašao je u periodu od 2019. do 2023. godine. Za vrijeme studija ostvario je devet uloga, a u profesionalnom angažmanu 27. Dobitnik je brojnih nagrada.

Adnan Šabani iz Zenice (1983.), ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša.
Završio je Ekonomski fakultet. U privatnom i realnom sektoru posjeduje 12 godina radnog iskustva. Većina radnog iskustva je provedena na poslovima rukovođenja proizvodnih postrojenja i upravljanja većim kolektivima stranih kompanija. Posljednje tri godine bio je unutar javnog sektora na mjestu direktora PD Regionalna deponija Mošćanica. Bio je i vijećnik u Gradskom vijeću Zenica u periodu 2016-2020. godina.

Dr. Aida Salčinović iz Zenice (1976.), ministrica zdravstva.
Rođena je u Visokom. Osnovno obrazovanje je stekla u Brezi, a srednjoškolsko u Sarajevu i Zenici. Završila je Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu. Od 2010. do 2023. godine radi u Kantonalnoj bolnici Zenica, na Odjelu urgentne medicine. Ranije je obavljala poslove farmaceutskog predstavnika u Bosnafarm-u.

Adnan Sirovica iz Maglaja (1990), ministar za boračka pitanja.
Po zanimanju je diplomirani pravnik. Dijete je dobitnika najvećeg ratnog priznanja Zlatni ljiljan. Pripravnički staž je radio u Općini Maglaj, a bio je zaposlen i u firmama Bećirović d.o.o. Donja Golubinja Žepče i Sjaj d.o.o. Maglaj, kao i u preduzeću Koteks d.o.o. Tešanj. U decembru prošle godine imenovan je na funkciju ministra za boračka pitanja ZDK, koju i trenutno obnaša.

Nebojša Nikolić
iz Zenice (1978.), ministar za pravosuđe i upravu.
Po zanimanju je diplomirani ekonomista. Radno iskustvo sticao je u Ministarstvu unutrašnjih poslova ZDK i JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata, a od 2016. do 2019. obnašao je funkciju direktora JU Centar za socijalni rad Zenica. Od 2019. do 2022. bio je ministar za pravosuđe i upravu u Vladi ZDK. Od 2000. do 2016. godine bio je vijećnik Općinskog/Gradskog vijeća Zenica, a u dva uzastopna mandata vršio je i funkciju predsjedavajućeg Vijeća.

Antonio Šimunović
iz Žepča (1991.), ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice.
Završio je Stomatološki fakultet Univerziteta u Sarajevu. Od 2016. godine radi kao doktor dentalne medicije u JU Dom zdravlja sa stacionarom Žepče. Radio u stomatološkoj službi Doma zdravlja u Žepču na mjestu doktora stomatologije u primarnoj zdarvstvenoj zaštiti djece i odraslih.

Jasmin Čajić iz Tešnja (1995.), ministar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.
Stručno zvanje magistra sigurnosnih i mirovnih studija je stekao na Fakultetu političkih nauka u Srajevu, 2020. godine. U periodu od marta 2021. do marta 2022. godine bio je angažovan na stručnom osposobljavanju u Općini Tešanj. Do imenovanja na funkciju ministra, bio je uposlenik firme Link Logistics d.o.o.


PROJEKAT PODRŽAVA VLADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA