Kada je u pitanju Sektor za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje i obrazovanje odraslih, u proteklom periodu je započela realizacija Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja, u trajanju od 180 sati. „Susreli smo se s nizom izazova prilikom realizacije Programa, iz razloga nedostatka kadra predškolskog odgoja“, istakla je na press-konferenciji Draženka Subašić, ministrica za obrazovanje, nauku, kulturu i sport.
„Tokom sjednica Vlade, nakon usvajanja Budžeta, usvojeni su i tekući transferi za nabavku udžbenika, organizaciju takmičenja učenika, kao i za prevoz djece predškolskog uzrasta i učenika osnovnih škola. Odredili smo i da imamo Dane sporta na području ZDK, te da to bude srijeda u maju mjesecu“, rekla je ministrica Subašić, dodajući da su aktivno učestvovali i u realizaciji akcionog dokumenta Digitalne transformacije osnovnog obrazovanja. „U izradi je i u potpunosti novi Pravilnik korištenju školskih sportskih dvorana na području ZDK, koji ima za cilj da korištenje tih resursa bude transparentnije, na fer osnovi prema svim sportskim klubovima, u zavisnosti od njihovih rezultata“, dodala je ministrica Subašić.
Kada je u pitanju Sektor za visoko obrazovanje i nauku, ministrica Subašić je istakla da su, Odlukom o utvrđivanju upisnih politika na UNZE, politike stipendiranja i smještaja studenata u studentske centre, predviđene dvije nove kategorije za dodjelu stimulativnih bodova, a to su studenti koji su štićenici ustanova bez roditeljskog staranja, a sa područja su ZDK, ili su smješteni na području ZDK i studenti čiji su roditelji/staratelji korisnici novčane socijalne pomoći. Pored toga, povećane su i subvencije za ishranu i smještaj studenata u studentskim domovima, za dodatnih 30 KM mjesečno „Opredjeljenje Vlade i Ministarstva je da obrazovanje mora biti dostupno svima“, dodala je ministrica Subašić. U toku aprila, kazala je, očekuje se i Javni poziv za stipendije, kao i za naučno-istraživačku djelatnost.
Kada je u pitanju Sektor kulture i sporta, ministrica Subašić je istakla da su svi transferi uvećani, tako da je Tekući transfer za ustanove kulture uvećan za 14%, a Transfer za sport za 46%.