Na nedavno održanoj sjednici Vlade ZDK usvojeni su prijedlozi odluka o odobravanju sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za sufinansiranje omladinskih projekata, projekata iz oblasti zaštite kulturno-historijskih spomenika te u svrhu sufinansiranja projekata iz oblasti kulturnih manifestacija i izdavačke djelatnosti.
Za tri transfera 250.000 KM
„Sredstva sa „Transfera za zaštitu kulturno-historijskih spomenika“ koriste se za projekte zaštite kulturno-historijskih spomenika (restauracija, konzervacija i sanacija), arheološka istraživanja i za podršku projektima zaštite i afirmacije kulturne baštine. Programom utroška sredstava sa ovog transfera u 2023. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 50.000 KM. Na Javni poziv je pristiglo 12 aplikacija, od kojih je 11 ispunjavalo formalno-pravne uslove i predloženo za sufinansiranje u 2023. godini. Sredstva sa „Transfera za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost“ se koriste za sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnih manifestacija i izdavačke djelatnosti te suprogramom utroška sredstava u 2023. godini na ovom transferu planirana sredstva u ukupnom iznosu od 100.000 KM. Na javni poziv su pristigle 83 aplikacije, od kojih je 58 ispunjavalo formalno-pravne uslove. Sredstva sa „Transfera za omladinske projektne aktivnosti“ se koriste za sufinansiranje omladinskih projekata. Programom utroška sredstava u 2023. godini na ovom transferu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 100.000 KM. Na Javni poziv su pristigle 64 aplikacije od kojih je 53 ispunjavalo formalno-pravne uslove“, kaže Draženka Subašić, ministrica za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK.
Značaj realizacije projekata
Prema riječima ministrice Subašić, na području Zeničko-dobojskog kantona se nalaze neki od najznačajnijih kulturno-historijskih spomenika BiH, te 64 nacionalna spomenika što podrazumijeva maksimalan angažman na njihovoj afirmaciji, zaštiti i očuvanju. „Sredstvima sa transfera se, između ostalih, sufinansiraju i projekti zaštite i očuvanja nematerijalne kulturne baštine. Jedan od bitnih segmenata razvoja kulture i zadovoljavanja kulturnih potreba građana jesu kulturne manifestacije, odnosno organizacija kulturnih događaja koji privlače veliku pažnju posjetilaca. Takvi događaji omogućavaju razvoj kulturnog turizma i promovišu, ne samo kulturu, nego i sredinu u kojoj se te manifestacije i festivali dešavaju. Kulturne manifestacije omogućavaju prezentaciju i promociju različitih formi umjetničkog i kulturnog stvaralaštva kao i zadovoljavanja kulturnih potreba građana na području Kantona. Putem učešća u omladinskim projektima mladi mogu da kreiraju i provode slobodno vrijeme u skladu sa njihovim interesima. Omladisnki projekti se realizuju s ciljem koristi društvenoj zajednici, jačanju omladinskog aktivizma, volonterizma, te kulturnih navika mladih“, ističe minsitrica Subašić.


PROJEKAT PODRŽAVA VLADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA