Misija Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju (OSCE) u Bosni i Hercegovini uputila je čestitke Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona (MONKS) i Pedagoškom zavodu Zenica (PZ) za napredak na projektu “Kvalitetno obrazovanje kroz kurikularnu reformu”.
Odlučnost i rad
“Sjajno je vidjeti da su odlučnost i kontinuirani rad doveli do izrade 45 nacrta predmetnih kurikuluma za redovne osnovne škole i gimnazije baziranih na ishodima učenja, a u skladu sa Zajedničkom jezgrom nastavnih planova i programa definiranom na ishodima učenja, te njihovog prezentiranja za javnu raspravu”, stoji u čestitki.
Dodaje se da OSCE-misija nastavlja raditi sa Ministarstvom i Pedagoškim zavodom na osiguranju inkluzivnog i kvalitetnog obrazovanja za svu djecu.
Podrška OSCE-a
Projekt “Kvalitetno obrazovanje kroz kurikularnu reformu” implementiraju MONKS i PZ uz podršku Misije OSCE-a u pogledu unapređenja kvaliteta i inkluzivnosti obrazovanja kroz razvoj predmetnih kurikuluma za osnovno i srednje opće obrazovanje (gimnazije) zasnovanih na ishodima učenja.
Izradu predmetnih kurikuluma vrši stručni tim koji broji 36 članova, a formirana je 21 predmetna radna grupa za izradu nacrta predmetnih kurikuluma u devet obrazovnih područja. U okviru 21 predmetne radne grupe bilo je angažirano 150 obrazovnih profesionalaca, od čega je 137 odabrano na osnovu javnog poziva MONKS-a.
Nacrti kurikuluma
Članovi Stručnog tima su u periodu od novembra 2020. do januara 2021. godine prošli metodološku obuku za izradu kurikuluma baziranog na ishodima učenja, obuku za analizu postojećih nastavnih planova i programa u ZDK-u, obuku o primjeni platforme za kurikulum, obuku o elementima savremenog kurikuluma, te pristupili izradi operativnog plana djelovanja. Nakon obuka, otpočelo se sa aktivnostima na razvoju nacrta predmetnih kurikuluma, a do 12. jula ove godine urađeno je 45 nacrta predmetnih kurikuluma.
Od 19.07. do 17.09. traje javna rasprava o nacrtima predmetnih kurikuluma, čiji je cilj informiranje stručne, naučne i šire javnosti o dosadašnjim projektnim aktivnostima i prikupljanje povratnih informacija od nastavnika iz redovnih osnovnih škola i gimnazija sa područja ZDK-a u svrhu poboljšanja nacrta predmetnih kurikuluma.
Pristup platformi
Pristup dokumentima predmetnih kurikuluma za redovne osnovne škole i gimnazije, moguć je od 16.07.2021. godine putem platforme http://kurikulumpzzdk.ba, a pristup platformi moguć je uz prijavu (korisničko ime: kurikulumzdk, lozinka: kurikulumzdk) ili uvidom u pdf dokumente na ovoj platformi.
Zainteresirani pojedinci/ke i stručni aktivi škola svoje argumentovane komentare treba da dostave putem navedenih obrazaca zasebno za svaki nacrt predmetnog kurikuluma najkasnije do 17.09.2021. godine. Kako je saopćila Press služba, nakon provedene javne rasprave, recenzije i dorade dokumenata predmetnih kurikuluma, dokumenti će u zakonom predviđenoj proceduri biti doneseni i objavljeni te na taj način biti dostupni stručnoj, naučnoj i široj javnosti kao zvanični dokumenti.