Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (FMPVŠ) Šemsudin Dedić početkom prošle sedmice održao je sastanak sa kantonalnim ministrima poljoprivrede u FBiH, a vezano za akt Vlade Federacije BiH koja je na 305. tematskoj sjednici održanoj 28.02.2022. godine donijela mjeru koja se odnosi na dodjelu goriva poljoprivrednim proizvođačima u FBiH iz postojeći robnih rezervi.
50 litara po hektaru
Zaključeno je da će FMPVŠ, Federalnoj direkciji robnih rezervi dostaviti spisak poljoprivrednih proizvođača koji ostvaruju podršku za biljnu proizvodnju na federalnom nivou i koji će imati pravo na ovu mjeru prema usvojenim kriterijima (50 litara goriva po hektaru).
Press služba ZDK saopćila je da je obaveza kantonalnog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da dostavi Vladi ZDK-a spiskove poljoprivrednih proizvođača koji su ostvarili podršku za biljnu proizvodnju sa kantonalnog nivoa u 2021. godini, vodeći računa da se za istu površinu ne dodjeljuje dvostruka količina goriva.
Dostava spiskova
“Da bi Vlada ZDK-a potvrdila spiskove i dostavila Federalnoj direkciji robnih rezervi, neophodno je da poljoprivredni proizvođači sa područja ovog kantona, koji su realizovali poticaje, što prije ažuriraju svoje obradive površine do 20.03.2022. godine, a sve sa ciljem da nadležno ministarstvo u što kraćem roku dostavi spiskove Federalnim robnim rezervama zbog organizacije i distribucije odobrenih količina goriva”, naglašava kantonalni ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Mirsad Hadžić.
U drugom dijelu sastanka razgovaralo se o organizovanju proljetne sjetve i mogućnosti da kantoni iz budžeta svojih resornih ministarstava poljoprivrede pokušaju obezbijediti sredstva za proljetnu sjetvu kao vid pomoći poljoprivrednim proizvođačima.
Po hektaru 400 KM
Hadžić je izrazio je spremnost da Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK-a osigura jednak iznos sredstava kao i Federalno ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, a prijedlog kantonalnog ministarstva je podrška iznosi po 200 KM/ha sa oba nivoa ili ukupno 400 KM/ha.
Izrazio je nadu će dva nivoa vlasti što prije osigurati neophodna sredstva koja će biti od velike pomoći poljoprivrednicima u ovom kantonu da nastave proizvodnju i obave proljetnu sjetvu.
Zasijati veće površine
“S obzirom na stanje na tržištu prijeko nam je potrebno da zasijemo što veće površine, kako bismo proizveli što veću količinu poljoprivrednih proizvoda za domaće tržište”, rekao je Hadžić.