Predstavnici lokalnih zajednica i javnih komunalnih preduzeća, potpisali su, u utorak, u sjedištu Vlade Zeničko-dobojskog kantona, ugovore za realizaciju programa, projekata i srodnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša za 2023. godinu, za koje je Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša ZDK izdvojilo 1.010.000 KM.

Pravo na korištenje namjenskih sredstava za zaštitu okoliša na osnovu provedenog Javnog poziva ostvarilo je ukupno 98 aplikanata, a potpisani su ugovori sa njih 97, jer je jedan aplikant odustao. Za LOT 1 odobreno je 15 projekata u ukupnom iznosu od 710.000,00 KM, za LOT 2 odobreno je 12 projekata u ukupnom iznosu od 300.000,00 KM. Sredstva u iznosu 1.010.000,00 KM namijenjena su jedinicama lokalne uprave (gradovi i općine), javnim komunalnim preduzećima i preduzećima za zbrinjavanje komunalnog otpada, dok su sredstva za LOT 3 namijenjena nevladinim organizacijama i udruženjima građana.

Pristigle 32 prijave
Potpisivanju ugovora prethodio je Javni poziv na koji su, prema utvrđenim kriterijima, mogli aplicirati svi gradovi i općine, kao i javna komunalna preduzeća sa područja Zeničko-dobojskog kantona.

Pašić
Pašić

„Na Javni poziv koji je obuhvatao LOT 1 i LOT 2 su pristigle ukupno 32 prijave, od kojih su pet odbačene kao pravno-formalno neispravne. Potpisat ćemo ukupno 27 ugovora, od kojih se 15 odnosi na LOT 1 – Pomoć općinama/gradovima/komunalnim preduzećima ZDK u postupku zbrinjavanja komunalnog otpada – izgradnja novih sadržaja, rekonstrukcija postojeće infrastrukture, nabavke opreme i slično, u vrijednosti od 710.000 KM, te 12 ugovora za LOT 2 – Pomoć općinama/gradovima/komunalnim preuzećima u ZDK u postupcima održavanja i sanacije postojećih općinskih odlagališta, finansiranju transportnih troškova za najudaljenije općine u odnosu na regionalnu deponiju, čišćenja obala rijeka, čišćenje i sanacije divljih deponija i slično, u vrijednosti od 300.000“, rekao je Danijel Pašić, ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša Zeničko-dobojskog kantona.
Prisutnim ugovoračima je poručio da će Ministarstvo pratiti i kontrolisati namjenu utroška sredstava, te da posjeduje mehanizme za ostvarenje cilja kako bi se cjelokupna sredstva utrošila shodno njihovoj namjeni i u skladu sa potpisanim ugovorima.
„Svim korisnicima želim sretan rad, uspješnu realizaciju projekata i vidljive rezultate koji će pokazati da su sredstva usmjerena na pravi način ka poboljšanju kvaliteta životne sredine koja je dom svih nas“, poručio je ministar Pašić.
Korisnici sredstava
Načelnik Općine Breza Vedad Jusić je istakao da je ovo jedna od najvažnijih tema i pitanja s kojom se susreću sve lokalne zajednice u BiH, pa tako i u ZDK, a samim time i Općina Breza.

Jusić

„U posljednje tri godine, redovno apliciramo na ovaj program Ministarstva. Općina Breza i Javno preduzeće „Komunalno“ Breza su, ove godine, partnerski aplicirali sa po dva projekta i danas potpisujemo projekte uređenja i čišćenja naših lokalnih deponija na području općine Breza i konačne sanacije lokalne deponije u Nedićima, koja je prethodnih godina jedan od najvećih problema naše lokalne zajednice. Rješavanje te problematike je u finalnoj fazi i mi, već duži period, ne odlažemo otpad na toj lokaciji i ostalo je da se to, na neki način, vrati u prvobitno stanje. Pored toga, postoje i manje lokalne deponije koje se, u međuvremenu, formiraju i nastojimo da svake godine, između ostalih aktivnosti, i čišćenje tih deponija bude jedna od njih. S druge strane, u korist boljeg upravljanja otpadom, jedan od projekata kojim smo aplicirali na ovaj program jeste i nabavka namjenskog kamiona za prikupljanje otpada“, rekao je, između ostalog, načelnik Jusić.
Među korisnicima sredstava je i Preduzeće „Alba Zenica“ d.o.o. Zenica, a za projekat koji se odnosi na unapređenje upravljanja otpadom.

Dautbegović

„Konkretno se radi o unapređenju sistema odvojenog sakupljanja otpadom, jer smo planirali za sredstva, koja su u određenom iznosu od 60.000 KM, da povećamo broj posuda za odvojeno sakupljanje otpada. Inače, na području Zenice trenutno su 53 tzv. „zelena otoka“. Mi ćemo izvršiti zamjenu nekih posuda i očekujemo da će, nakon realizacije ovog projekta, taj broj narasti na 57 mjesta, odnosno lokacija gdje se odvojeno može odložiti papir, plastika, odnosno staklo, za potrebe građana Zenice“, rekao je Džafer Dautbegović, menadžer za kvalitet i projekte u Preduzeću „Alba Zenica“ d.o.o. Zenica.
Haris Veispahić, direktor Javnog preduzeća „Vodokom“ Kakanj je istakao da u kontinuitetu apliciraju na javne pozive, kako kantonalnog ministarstva, tako i viših nivoa. Ovoga puta su im od resornog ministarstva odobrena sredstva u iznosu od 27.000 KM.

Veispahić

„Aplicirali smo za projekt Čišćenje i sanacija divljih deponija na području općine Kakanj. Istina, sredstva koja smo tražili su puno viša u odnosu na odobrena, ali smo ipak zadovoljni i vjerujem da ćemo projekat implementirati na način na koji smo i planirali“, rekao je Veispahić. U organizovani odvoz otpada su u ovoj godini, kaže, uključili i preostalih pet savjeta mjesnih zajednica na području općine Kakanj, čime su geografski pokrili cijelo područje ove općine. „Ipak, u pojedinim ruralnim područjima i seoskim naseljima ostale su te pojedine divlje deponije i vjerujem da ćemo ih kvalitetno očistiti, te i na taj način dajemo svoj doprinos u poboljšanju komunalne higijene na području naše općine“, istakao je Veispahić.


PROJEKAT PODRŽAVA VLADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA