Ilustracija

Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Bosni i Hercegovini mjerene indeksom potrošačkih cijena, u julu 2023. godine u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku su zabilježile pad nivoa za 0,2%.
Posmatrano po odjeljcima prema namjeni potrošnje, u julu 2023. godine u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku je zabilježen rast cijena u odjeljcima Alkoholna pića i duhan za 0,1%, Zdravstvo za 0,2%, Prijevoz 1,1%, Komunikacije za 0,4%, Rekreacija i kultura za 1,5%, Restorani i hoteli za 0,3% te Ostala dobra i usluge za 1,0%, dok je pad cijena zabilježen u odjeljcima Hrana i bezalkoholna pića za 0,9%, Odjeća i obuća za 4,4% te Stanovanje i režijski izdaci za 0,2%.
Nivo cijena u julu 2023. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine viši je za 4,0%.