Iza nas je prvo polugodište 2023. godine. O budžetskom poslovanju tokom prvih šest mjeseci razgovarali smo sa Dženanom Čišijom, ministricom finansija Zeničko-dobojskog kantona.
NR: Kakvo je bilo poslovanje Budžeta u prvih šest mjeseci?
ČIŠIJA: Kao što vam je poznato, Budžet Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu donesen je na Skupštini 10. marta 2023. godine. Zakonom o izvršavanju Budžeta utvrđen je rok za donošenje programa potrošnje za ministarstva koja su u obavezi da ih donesu, u vremenskom periodu od 30 dana od dana donošenja Budžeta, to jest do sredine aprila 2023. godine. Da bi došlo do realizacije programa potrošnje, morale su biti ispoštovane odredbe Zakona o javnim nabavkama, a za ministarstva koja imaju transfere fizičkim i pravnim licima raspisati i javne pozive sa određenim rokom za prijavu, tako da se puna realizacija programa očekuje u drugoj polovini godine. Nešto je brža realizacija kapitalnih grantova prema gradovima, odnosno općinama Kantona, obzirom na blagovremenu dostavu zahtjeva od strane jedinica lokalne samouprave i pripremljenost potrebne dokumentacije.
Rashodi manji od prihoda
Prethodno je rečeno, kako bi se i odgovorilo na pitanje poslovanja Budžeta u prvih šest mjeseci ove godine. Naime, prihodi u prvoj polovini 2023. godine ostvareni su sa cca 85% u odnosu na planirane, dok su rashodi ostvareni sa cca 79%, pa se može ocijeniti da nakon provođenja knjiženja svih obaveza za period I-VI 2023. godine očekujemo poslovanje sa suficitom.
Revidirane projekcije
NR: Je li realno očekivati izvršenje budžetskog plana za 2023. u 100-postotnom obimu, ako uzmemo u obzir da je u drugom polugodištu uglavnom izdašnije punjenje Budžeta?
ČIŠIJA: Za Vaše pitanje o realnosti izvršenja Budžeta u 100% iznosu od plana, moram istaći da su revidirane projekcije prihoda iz mjeseca maja 2023. godine, dostavljene od strane Federalnog ministarstva finansija i zasnovane na zadnjim zvaničnim makroekonomskim prognozama, a prate pretpostavljena kretanja ključnih parametara sa kojima su u korelaciji, nešto pesimističnije u odnosu na prihode od indirektnih poreza (koji u ukupnom budžetu učestvuju sa cca 50%), u odnosu na iste podatke dostavljene u vrijeme kada se donosio Budžet. Iz navedenih razloga možemo očekivati nešto niže ostvarenje prihoda, što će, naravno, uz određene uštede pratiti i ostvarivanje rashoda Budžeta.
Izvjestan rebalans
NR: Hoće li biti potrebe za rebalansom Budžeta?
ČIŠIJA: Redovno pratimo izvršenje Budžeta, pa ukoliko bude potrebe za određenim mjerama predviđenim Zakonom o budžetima u FBiH i Zakonom o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona u smislu obustavljanja određenih rashoda zbog eventualnog smanjenja prihoda, Vlada će blagovremeno predložiti Skupštini Izmjene i dopune Budžeta.
Izmjene i dopune Budžeta, odnosno Rebalans Budžeta je izvjestan i iz razloga uključivanja u Budžet doznačenih, a neplaniranih donacija i tekućih transfera kao i donesenih odluka o preraspodjeli sredstava unutar samog budžetskog korisnika ili između budžetskih korisnika.

Ostatak pročitajte u printanom izdanju


PROJEKAT PODRŽAVA VLADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA