Za ukupno 3.465 potrošača koji su u sistemu daljinskog grijanja u Kaknju, od čega su 292 poslovna, a 3.173 stambena prostora, sezona grijanja 2021/2022. je zvanično počela 01. oktobra ove godine. „U skladu sa Odlukom o zagrijavanju stambenog i poslovnog prostora u Kaknju daljinskim grijanjem, sezona grijanja počinje 01.oktobra tekuće godine a završava 30. aprila naredne godine. Obzirom da smo u periodu van sezone grijanja izvršili sve planirane poslove, sistem daljinskog grijanja je u potpunosti spreman za novu sezonu grijanja“, kaže Husein Čizmić, šef Službe distribucije i održavanja u JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj.
Prije zvaničnog početka sezone grijanja, kaže Čizmić, izvršena je hladna hidraulična proba, kao i topla proba s ciljem provjere spremnosti sistema grijanja za novu sezonu grijanja. „Prilikom hladne i tople probe, potrošači su bili obaviješteni putem sredstava informisanja da obrate pažnju na unutrašnje instalacije zbog eventualnih curenja vode“, kaže Čizmić.