Sindikat ArcelorMittala Zenica donio je odluku o organizaciji štrajka zbog, kako su naveli, zaštite i unapređenja materijalnih prava i interesa radnika ArcelorMittal Zenica d.o.o. Štrajk će početi 15. novembra u 07:00 sati i trajaće do ispunjenja zahtjeva Sindikata.
„Sindikat od Uprave zahtijeva potpisivanje Pojedinačnog kolektivnog ugovora u ArcelorMittal Zenica d.o.o., koji će uključivati:povećanje najniže neto satnice za 20%, sa 3,24 KM na 3,89 KM, povećanje koeficijenata složenosti poslova, kako je utvrđeno u prijedlogu Kolektivnog ugovora (za 0,10 po svakoj grupi složenosti poslova, od prve do desete grupe), povećanje dodatka na plaću za noćni rad sa 50% na 60% od osnovne plaće, povećanje dodataka za otežane i teške uslove rada, sa 4% i 8%, na 5% i 10%, isplata regresa za korištenje godišnjeg odmora za 2022. godinu u iznosu 50% prosječne neto plaće svih radnika ArcelorMittal Zenica d.o.o. iz 2021. godine, plaćanje prevoza ili naknade za prevoz na posao i sa posla za udaljenost stanovanja preko tri km od sjedišta Društva, povećanje otpremnine za odlazak u penziju, kao i pomoći u slučaju smrti radnika, smrti člana uže porodice radnika, te invalidnosti radnika, u iznosu utvrđenom prijedlogom kolektivnog ugovora od 26.04.2021. godine“, naveli su iz Sindikata.
Kada je u pitanju povećanje najniže satnice, jedina ponuda Uprave bila je, kako kažu, povećanje najniže satnice za 3%, što je Vanredna skupština Sindikata, održana 30.09.2021. godine, ocijenila neprihvatljivim, pa čak i uvredljivim. „Treba istaći da je najniža neto satnica u ArcelorMittal Zenica d.o.o. zadnji put povećana 2018. godine, za šest posto, također nakon prijetnje štrajkom, a prije toga 2014. godine. Dakle, u skoro sedam godina, plaća je povećana samo jednom. U situaciji kada, prema našim saznanjima, više od 90% radnika ima kredite, sa mjesečnom ratom u prosjeku 400 i više maraka, nije teško zamisliti kakav je njihov materijalni položaj. Stoga ne treba čuditi da sve više radnika radi jedan pa čak i dva dodatna posla, kako bi osigurali osnovne uslove za egzistenciju svoje porodice.“, ističu iz Sindikata.