Zamboni

Na 30. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Maglaj, održanoj 7. septembra ove godine, doneseno je Rješenje o razrješenju Svjetlane Zamboni dužnosti predsjedavajuće Općinskog vijeća Maglaj, a do imenovanja nove predsjedavajuće, funkciju će obavljati Aida Bašić, dopredsjedavajuća, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj.
U nastavku sjednice, između ostalog, usvojena je Odluka o davanju prethodne saglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu koncesionog prostora za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa lerzolita na ležištu „Klanci“ KO Strupina, općina Maglaj, sa izmjenama i dopunama koje je predložila vijećnica Aida Hadžić i Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Maglaj za 2023. godinu, a k znanju su primljeni Periodični finansijski izvještaj Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za period 01.01.-30.06.2023. godine, Informacija o stanju obrta, malog i srednjeg poduzetništva na općini Maglaj, Informacija o stanju u oblasti poljoprivrede na području općine Maglaj i Informacija o toku postupka imenovanju jednog člana Općinske izborne komisije Maglaj.
Općinsko vijeće nije razmatralo Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za konačno imenovanje direktora Komunalnog javnog društva d.o.o. Maglaj, dok su Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizovanju/organiziranju općinskih službi za upravu Općine Maglaj i Davanje saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji službi za upravu Općine Maglaj vraćeni na doradu. Potrebnu većinu nije dobila tačka Nacrt Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj-sjeverni dio“.