Tim Svjetske zdrav- stvene organizacije (SZO/ WHO) na čelu s Patriciom Kormoss, konsultanticom za pripremljenost i ope- rativno planiranje, raz- govarao je u četvrtak sministrom zdravstva dr. Adnanom Jupićem i čla- novima Kriznog štaba Mi- nistarstva zdravstva o po- duzetim mjerama protiv pandemije koronavirusa na području Zeničko-do- bojskog kantona. Kormoss  boravi u Bosni i Hercego- vini kako bi na osnovu informacija dobijenih od kriznih štabova na svim nivoima sačinila izvještaj za potrebe Svjetske zdrav- stvene organizacije.

“Naš rad je naišao na pohvale i razumijevanje predstavnika SZO-a, jer smo uz saradnju svih struk- tura, primarno zdravstve- nih, postigli to da su svi oboljeli zbrinuti na ade- kvatan  način  i  da  nismo imali ni životno ugroženih niti umrlih pacijenata”, re- kao je nakon sastanka mi- nistar dr. Jupić, saopćila je Press služba ZDK.

Identificirati propuste

Zaključeno je da je neophodno identificirati eventualne propuste, koji nisu učinjeni namjerno, kako bi zdravstveni sistem u ovom kantonu bio još  spremni- ji da odgovori na izazove pandemije u budućnosti.

“Mi imamo rješenja za male probleme koji su se pojavili i sugerišemo tim institucijama na koji način trebaju dalje unaprijediti svoj rad. Nadam se da kod eventualnog drugog vala pandemije koronavirusa ili neke druge infekcije neće- mo imati velikih problema”, rekao je dr. Jupić.

Članovi   Kriznog štaba  ZDK-a   zatražili su   od predstavnika SZO-a da, pored redovne savjetodavne pomoći, omoguće obuku iz procjene rizika za što veći     broj rukovodilaca organizacionih jedinica unutar zdravstvenih ustanova kako bi se rješava probleme u ovim ustanovama.

Zakonski okvir

Također, od predstav- nika SZO-a je zatraženo da se ova organizacija uključi u izradu   izmjena važećeg Zakona o zaštiti stanov- ništva od zaraznih bolesti FBiH, koji je, istaknuto je, pokazao brojne manjkavo- sti u doba pandemije koronavirusa.

“Ova pandemija nam je ‘otvorila oči’, jer je važeći   zakon   u vrijeme kada je pravljen sagleda- vao  jednu drugu situaci- ju u kojoj zarazne bolesti nisu predstavljale ovakvu vrstu  problema. Određe- ni nedostaci postoje i mi ćemo  se kao Krizni štab Ministarstva zdravstva vrlo  aktivno  uključiti u pripremu izmjena ili do- nošenje novog zakona”, rekao je dr. Senad Huse- inagić, direktor Institu- ta za zdravlje i  sigurnost hrane u Zenici.

Tim SZO-a, dodao je Huseinagić, iskazao je po- dršku pristupu zdravstve- nog sistema ZDK u borbi protiv COVID-infekcije. “Nadamo se da će ono što smo prezentirali, ali i in- formacije koje su oni ima- li o našem radu, u znatnoj mjeri pomoći timu SZO da sačini  kvalitetan  izvještaj koji bi  trebao  omogućiti BiH da dalje unaprijedi sposobnost na odgovor na ovakve izazove”, rekao je Huseinagić.