U 2023. godini, održano je osam sjednica Općinskog vijeća Olovo, koje je pratilo rad općinskog načelnika i općinskih službi kao podrška donošenja akata iz domena nadležnosti Vijeća.
„Više je inicijativa, odluka i drugih akata donešeno u 2023. godini koje su doprinijele boljem životu građana u našoj lokalnoj zajednici. Općinsko vijeće Olovo je na svojoj sjednici održanoj dama 28.12.2023. godine donijelo Program rada Općinskog vijeća Olovo za 2024. godinu, koji sadrži: Poslove i zadatke Općinskog vijeća koji proističu iz Ustava FBiH, Zakona, Statuta Općine Olovo, utvrđene politike i ekonomskog razvoja općine, kao i druge zadatke u rješavanju pitanja od interesa građana; Rokove za razmatranje pojedinih poslova i zadataka, te Nosioce poslova. Općinsko vijeće će razmatrati i sva druga pitanja za koja se ukaže potreba i interes. Zbog toga će rad Općinskog vijeća biti otvoren za nove inicijative i prijedloge, tako da ovaj program neće biti prepreka da svi konstruktivni prijedlozi dođu do izražaja i nađu mjesto u ukupnoj aktivnosti Općinskog vijeća za 2024. godinu“, kazali su nam iz Stručne službe Općinskog vijeća Olovo.
Bila je jedna izmjena u sastavu Općinskog vijeća, tako da je umjesto vijećnika Idrisa Smailhodžića (A-SDA) koji je podnio ostavku iz ličnih razloga, a u Vijeće je ušla Seada Kamenjašević.