Protekle srijede održana je 33. redovna sjednica Gradskog vijeća Zenica, na čijem dnevnom redu je bilo 11 tačaka.
Raspored akumulisanog suficita
Na samom početku sjednice, vijećnicima je predstavljen Plan aktivnosti „Mapa puta digitalne transformacije Grada Zenica“. Nakon toga, vijećnici su razmatrali, a potom i usvojili, Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Zenica za 2022. godinu s Prijedlogom Zaključka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta Grada Zenica za 2022. godinu i rasporedu akumulisanog suficita Grada Zenica.
Kako je napomenula pomoćnica gradonačelnika za finansije Fatima Vojvodić, Budžetom Grada Zenica za 2022. godinu, a koji je Gradsko vijeće Zenica usvojilo 24. januara 2022. godine, planirani su ukupni prihodi i primici u iznosu od 71.748.196,09 KM, kao i raspored akumulisanog suficita u iznosu od 2.180.000,00 KM. „Izvještajnu 2022. godinu karakteriše oporavak od posljedica pandemije koronavirusa, kao i negativan uticaj rata u Ukrajini. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u 2022. godini prosječna stopa inflacije u odnosu na prethodnu, 2021. godinu iznosila je 14%“, kazala je Vojvodić.
Dodala je da su Izmjene i dopune Budžeta Grada Zenica za 2022. godinu usvojene na sjednici Gradskog vijeća Zenica održanoj 15. decembra 2022. godine. Izmjene i dopune Budžeta Grada Zenica za 2022. godinu planirane su u ukupnom iznosu od 65.375.225,56 KM, dok je raspored akumulisanog suficita planiran u iznosu od 2.507.283,56 KM. „U izvještajnoj godini ostvareni su ukupni prihodi i primici Budžeta u iznosu od 59.622.823,43 KM, što predstavlja 91% planiranog iznosa, a što je za 16% više u odnosu na ostvarene prihode i primitke u 2021. godini. Prihodi i primici Grada manji su su od planiranih za 7%, a za 13% su veći od ostvarenja u 2021., a za 38% su veći od ostvarenja u 2020. godini“, kazala je Vojvodić, dodajući da su ukupni rashodi i izdaci Budžeta u 2022. godini izvršeni u iznosu od 51.221.725,35 KM, što predstavlja 78% planiranog iznosa, a u odnosu na izvršenje 2021. godine veći su za 9%.
Ukupno ostvareni prihodi i primici Budžeta Grada Zenica veći su od ukupno izvršenih rashoda i izdataka Budžeta Grada Zenica za 8.401.098,08 KM, a što predstavlja suficit fiskalne godine, odnosno tekući suficit. Navedeni tekući suficit sa nerealizovanim akumulisanim suficitom iz 2021. godine u iznosu od 645.582,47 KM predstavlja ukupan akumulisani suficit u iznosu od 9.046.690,55 KM. Kada je u pitanju raspored akumulisanog suficita, a nakon duže rasprave, i prijedloga vijećnika o njegovom utrošku, na kraju je odlučeno da se akumulisani suficit raspoređuje na slijedeći način: iznos od 1.494.000 za nabavku građevine za potrebe Gradske uprave, 2.600.000 KM za otplatu duga po kreditu od Saudijskog fonda za izgradnju GGM-a, po jedan milion KM JP „Vodovod i kanalizacija“ Zenca za izgradnju kolektora i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i za izgradnju zatvorenog olimpijskog bazena, 150.000 KM za izgradnju doma Gorske službe spašavanja na Smetovima, 250.000 KM na ime naknada za svako novorođeno dijete i 2.552.690,55 KM za eksproprijaciju zemljišta u Poslovnoj zoni „Zenica-jug“.

Ostatak pročitajte u printanom izdanju