Proteklog četvrtka održana je 22. sjednica Gradskog vijeća Zenica, na čijem dnevnom redu je bilo 10 tačaka. Nakon usvajanja Zapisnika sa prethodne sjednice, razmatran je, a nakon toga i usvojen, Izvještaj o radu Gradske uprave i gradonačelnika za 2021. godinu.
Vijećnici podržali Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada za proteklu godinu
Izvjestilac za ovu tačku dnevnog reda, Selver Keleštura, sekretar Gradske uprave je ukazao na određena pitanja i oblasti koje su bile predmetom angažovanja i interesovanja rada Gradske uprave i gradonačelnika u protekloj godini.
„Obaveza podnošenja ovog izvještaja utvrđena je Zakonom o principima lokalne uprave FBiH, gdje je propisano da gradonačelnik, u okviru svojih nadležnosti, podnosi izvještaj Gradskom vijeću, dok je Statutom Grada Zenica propisano da taj izvještaj podnosi najkasnije do 31. marta tekuće za prethodnu godinu. Ovaj izvještaj je pripremljen u toku marta mjeseca, a baziran je na izvještajima o radu i aktivnostima službi za upravu i posebnih službi koje čine organizacijsku strukturu Gradske uprave i prikazom određenih aktivnosti gradonačelnika u koje je on neposredno bio uključen“, rekao je, između ostalog, Keleštura.
Vijećnik SDP-a Almir Babajić je, kako je kazao, „iznio svoje lične stavove, a oni se više vežu za rad gradonačelnika“. „I ove godine smo, po Zakonu o principima lokalne samouprave i Statutu Grada, premašili rok za podnošenje izvještaja i, nažalost, onaj ko je trebao da podnosi izvještaj, danas nije tu, da nam odgovori pitanja. Posebno bih se osvrnuo na odnos gradonačelnika i Gradskog vijeća. U izvještaju stoji da su gradonačelnik i Gradsko vijeće ostvarili dobru saradnju. Ako dobra saradnja podrazumijeva vrijeđanje, iznošenje neistina, omalovažavanje, onda smo imali dobru saradnju. Mislim da nismo imali dobru saradnju, a mnogo je odluka i zaključaka GV koje gradonačenik nije ispoštovao“, istakao je Babajić.
Nakon toga, razmatran je i usvojen Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Zenica za 2021. godinu, kao i Izvještaj o radu Gradskog vijeća Zenica i Izvještaj o radu Gradske narodne kuhinje za 2021. godinu.
Razmatrani planovi ulaganja u putnu infrastrukturu i u oblasti vodoprivrede
U nastavku sjednice, vijećnici su prihvatili Prijedlog Odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite od požara i vatrogastva na području grada Zenica. Razmatran je i Plan ulaganja u putnu infrastrukturu za 2022. godinu, koji podrazumijeva realizaciju 25 projekata ukupne investicione vrijednosti 3.326.500,00 KM, te sredstva prenesenih obaveza u visini 883.208,27 KM što ukupno iznosi 4.209.708,27 KM. Od ukupno planiranih sredstava 56% predviđeno je za sanaciju gradskih ulica, dok je 44% predviđeno za sanaciju lokalnih i nekategorisanih cesta.
Na samom kraju sjednice, usvojen je Plan ulaganja u oblasti vodoprivrede na području grada Zenica za 2022. godinu, čime bi ukupna ulaganja za 2022. godinu iznosila 3.236.068,20 KM, te Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava Fonda za ekologiju za 2021. godinu i Program utroška sredstava iz Fonda za ekologiju za 2022. godinu.