Na 17. sjednici Gradskog vijeća Zenica, koja je održana proteklog utorka, usvojen je Nacrt Budžeta Grada Zenica za 2022. godinu u iznosu od 71.289.023,50 KM, a što je za 18% više od iznosa planiranog Budžetom za 2021. godinu.
Razvojna i socijalna komponenta Budžeta
Strukturu prihoda i primitaka po Nacrtu Budžeta za 2022. godinu čine prihodi i primici Grada planirani u iznosu od 62.061.023,50 KM i primljeni transferi od ostalih nivoa vlasti – namjenske doznake planirane u iznosu od 9.228.000,00 KM.
„Nacrtom Budžeta, značajna sredstva opredjeljuju se za infrastrukturne i druge razvojne projekte. Neki od njih su: izgradnja, rekonstrukcija i investiciono održavanje poslovnih zona za što je planirano oko 1.170.000 KM, rekonstrukcija i investiciono održavanje putne mreže za što je opredijeljeno 3.710.000 KM, za rekonstrukciju i investiciono održavanje vodovodne i kanalizacione mreže ukupno je planirano 1.800.000 KM, za izgradnju nove zgrade hitne pomoći ukupno su planirana tri miliona KM, za projekat modernizacije i proširenje javne rasvjete 500.000 KM, rekonstrukciju otvorenog bazena 500.000 KM,… Pored razvojnog, Nacrt ima i socijalni karakter, budući da su istim planirana sredstva za te namjene u ukupnom iznosu od 11.608.590 KM“, kazala je, između ostalog, Fatima Vojvodić, pomoćnica gradonačelnika za finansije.
Bruto plaće i naknade plaća sa pripadajućim doprinosima poslodavca, za 406 radnika, planirane su u ukupnom iznosu od 11.200.800,00 KM i u ukupnim rashodima učestvuju sa 15,7%, a za 22% su veće u odnosu na ove vrste rashoda planirane za 2021. godinu. Treba napomenuti da je u navedenim iznosima i broju radnika uključena JU Centar za socijalni rad Zenica i Profesionalna vatrogasna jedinica koja je u sastavu Službe civilne zaštite.
Novom Odlukom o organizaciji službi Grada Zenica doći će do izmjene organizacije službi za upravu Grada Zenica, kao i organizacije posebnih stručnih službi, sektora i drugih organizacionih cjelina u 2022. godini. Predmetnom Odlukom utvrđeno je da će gradonačelnik donijeti Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji gradskih službi i utvrditi sistematizaciju radnih mjesta državnih službenika i namještenika u službama i sektorima Grada.
Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović najavio je kako će 14. januara, a nakon provedene 10-dnevne rasprave, biti sazvana nova sjednica Gradskog vijeća, na kojoj bi se trebao usvajati i Prijedlog Budžeta za 2022. godinu.

Ostatak teksta pročitajte u printanom izdanju