Nakon pojedinačnog glasanja, a na zahtjev Kluba vijećnika SDA, na 29. sjednici Gradskog vijeća Zenica, koja je održana jučer (ponedjeljak, op.a.), sa 16 glasova „za“, šest „protiv“ i četiri „uzdržana“, usvojen je Nacrt Budžeta Grada Zenica za 2023. godinu.
Ukupno planirani prihodi i primici, a shodno tome i rashodi i izdaci, u Nacrtu Budžeta za 2023. godinu iznose 84.650.107,01 KM i isti su za 29% veći od ukupnih prihoda i primitaka planiranih Izmjenama i dopunama Budžeta za 2022. godinu. „Strukturu prihoda i primitaka po Nacrtu Budžeta za 2023. godinu čine: prihodi i primici Grada planirani u iznosu od 67.728.127,01 KM i primljeni transferi od ostalih nivoa vlasti – namjenske doznake planirane u iznosu od 16.921.980,00 KM. Kada su u pitanju rashodi i izdaci, sredstva su, između ostalog, planirana za: rekonstrukciju i investiciono održavanje putne mreže – preko četiri miliona KM, za rekonstrukciju i investiciono održavanje vodovodne i kanalizacione mreže – oko 2.600.000 KM, za izgradnju depoa apoteka i objekta Hitne pomoći – 4,5 miliona KM, zatim za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje poslovnih zona – oko jedan milion KM, za izgradnju kolektora i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda… Budžet je i socijalni, s obzirom na to da je za socijalnu oblast planirano ukupno 18.579.212,99 KM ili 21,95% ukupnih rashoda“, kazala je Fatima Vojvodić, pomoćnica gradonačelnika za finansije.


Prije početka sjednice, svečanim polaganjem zakletve, u Gradsko vijeće Zenica su pristupili: Adnan Zuban, Emina Babić i Sabira Dizdarević, a umjesto Alena Kapkovića, Ibrahima Šišića i Kenana Uzunovića, koji su postali zastupnici u Skupštini ZDK, odnosno Parlamentu Federacije BiH.


Kako je istakao Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice, Nacrt Budžeta je razvojni i socijalni ali i, prije svega, optimističan. „Kao i svake godine, otkad je ova Gradska uprava, sa mnom na čelu, vidite drastičan rast budžeta. Ovaj budžet je skoro duplo veći nego kada sam preuzeo Grad, a on bi trebao biti i 100 miliona KM. Svu razliku nam kradu viši nivoi“, rekao je gradonačelnik Kasumović, pozvavši sve klubove vijećnika, ali i zainteresovane građane, nevladine organizacije, da učestvuju u javnoj raspravi o Nacrtu Budžeta, a koja će trajati 10 dana.
Do zaključenja ovog broja, sjednica Gradskog vijeća je još uvijek bila u toku, a više informacija o razmatranju ostalih tačaka dnevnog reda donosimo u narednom broju Naše riječi.