Nedavno je održan nastavak 22. i 23. redovna sjednica Općinskog vijeća Kakanj. Između ostalog, vijećnici su, nakon diskusije, usvojili Nacrt Budžeta Općine Kakanj za 2023. godinu, kao i Nacrt odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2023. godinu. Rok javne rasprave po Nacrtu Budžeta Općine Kakanj za 2023. godinu utvrđuje se u trajanju od 15 dana počevši od 23.11.2022. godine do 07.12.2022. godine.
U nastavku sjednice, između ostalog, usvojen je i: Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-30.09.2022., Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Tarifnika o visini naknade za korištenje javnih površina, Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu plaćanja naknade za troškove postupka izdavanja akata iz oblasti urbanizma i imovinskopravnih poslova, te Prijedlog rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad.