Većinom glasova „za“, usvojen je Prijedlog Budžeta Grada Zenica za 2021. godinu. Izvjestilac za ovu tačku Dnevnog reda bila je Fatima Vojvodić, pomoćnica gradonačelnika za finansije. „Izvršene su određene korekcije i to samo u rashodovnoj strani Budžeta, u smislu povećanja već planirane pozicije i formiranja novih pozicija. Prijedlogom Budžeta, ukupni prihodi i primici su planirani u iznosu od 62.597.675,41 KM“, kazala je Vojvodić, dodajući da su planirana i sredstva za pokriće budžetskog deficita, a koji je projiciran u iznosu od 1.309.000,00 KM. „U Budžetu su planirani ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 61.288.675,41 KM ili za 171.000,00 KM više u odnosu na rashode i izdatke Nacrta Budžeta. U Prijedlogu Budžeta za 2021. godinu, rashodi i izdaci za posebne namjene planirani u iznosu od 38.431.375,41 KM, uvećani su za 171.000,00 KM u odnosu na planirani iznos u Nacrtu. U okviru rashoda i izdataka za posebne namjene, budžetska pozicija “Transferi za sport” uvećana je za 150.000,00 KM, i sada iznosi 850.000,00 KM. Otvorene su i dvije nove budžetske pozicije i to: „Izrada Strategije prema mladima Grada Zenica” u iznosu od 11.000,00 KM i “Učešće u sufinansiranju rada Centra za mlade” u iznosu od 10.000,00 KM“, dodala je Vojvodić, ističući da je na Prijedlog Budžeta podnijeto ukupno 17 amandmana.
Po dostavljanju Prijedloga Budžeta, kako je kazala Vojvodić, Služba za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove je dala primjedbu, te je predlagač promijenio dostavljeni Prijedlog Budžeta Grada Zenica za 2021. godinu, te sada ukupni prihodi i primici iznose 62.867.675,41 KM, a rashodi i izdaci 61.558.675,41 KM. Usvojena su dva amandmana koje su zajednički uložili klubovi vijećnika SDP i Zenička inicijativa – Kasumović Fuad, te vijećnici Mahdi Alić, Ekrem Tuka, Edisej Sjerotanović i Osman Šuvalić, da se u Budžetu osigura 340.000 KM za izmirenje poreznog duga NK Čelik, te 100.000 KM za subvenciju grijanja za korisnike socijalne pomoći. Niti jedan, od ukupno 12, amandmana koje je predložio Klub vijećnika SDA nije dobio potreban broj glasova.