Proteklog četvrtka održana je 36. sjednica Gradskog vijeća Zenica. Odmah nakon usvajanja dnevnog reda, Klub vijećnika SDP-a zatražio je pauzu u trajanju od sat vremena kako bi prisustvovali obilježavanju 27. jula – Dana ustanka naroda BiH.
Usvojen Nacrt Odluke o usvajanju kataloga potencijalnih projekata JPP
Nakon pauze, vijećnici su razmatrali 10 tačaka dnevnog reda. Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne i tematske sjednice, a na prijedlog vijećnika Malika Ejubovića (SDA), vijećnici su prihvatili da se Prijedlog Odluke o usvajanju kataloga potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva, a što je bila i dopunska tačka sjednice, ipak razmatra u formi Nacrta.
„Lično sam veliki zagovornik koncepta javno-privatnog partnerstva u našoj ekonomiji. Mislim da bi bilo bolje da ovaj Prijedlog danas preinačimo u Nacrt, uz dozvolu Vijeća, jer smatram da bi svako od nas, dobronamjernih vijećnika ovdje, koji žele dobro svom gradu, imao delegirati barem još jedan projekat javno-privatnog partnerstva za koji smatra da bi mogao doprinijeti našem gradu“, rekao je vijećnik Ejubović.
„Mi smo, u potencijalnu listu projekata javno-privatnog partnerstva predložili projekte za koje smatramo da su od značaja za lokalnu zajednicu i koji se mogu realizovati po principu javno-privatnog partnerstva“, rekao je Mirsad Heleg, izvjestilac za ovu tačku dnevnog reda.
Katalog sadrži ukupno 12 projekata, među kojima je i Sanacija preduzeća JU Apoteka “Zdravlje” Zenica. „Odluku o javno-privatnom partnerstvu neću podržati iz razloga što neću da se legalizuje kriminal koji se godinama pravio od prethodne vlasti. Legalizaciju kriminala koji se sistematski radio i pravio ne podržavam, kroz ovu odluku“, rekao je vijećnik SDP-a Amel Šišić.
Nacrt Odluke je, sa 20 glasova „za“, jednim „protiv“ i pet „uzdržana“ prihvaćen i upućen u javnu raspravu u trajanju od 45 dana.
Cijena grijanja ostaje nepromijenjena
U nastavku sjednice, jednoglasno je prihvaćena Inicijativa za pripremu odluke o zabrani ulaska teretnih motornih vozila u gradsku zonu. „Korištenje gradskih ulica za pristup teretnih motornih vozila u svrhu snabdijevanja i transporta roba u gradskoj zoni rezultiralo je oštećenjem gradskih ulica, pješačkih zona i gradskih trgova, te dovodi do saobraćajnih gužvi. Stoga je neophodno pripremiti odluku kojom će se definisati zabrana pristupa u gradsku zonu za teretna motorna vozila“, rekao je, između ostalog, Semir Huseinagić, vijećnik Zeničke inicijative – Kasumović Fuad, koji je i predlagač one inicijative. Vijećnici su prihvatili i: Prijedlog Odluke o naknadama za korištenje podataka i pružanje usluga iz oblasti katastra komulanih uređaja Grada Zenica, Prijedlog Zaključka kojim se daje saglasnost Društvu Almy d.o.o. Zenica za izmještanje vodovodne linije i vodomjernog okna za potrebe rekonstrukcije poslovnog objekta „ASA Banka“, Informaciju o opremljenosti službi zaštite i spašavanja na području grada Zenica, kao i Program organizovanja sezone grijanja 2023/2024. godina, sa Odlukom o cijeni isporučene toplotne energije stambenog i poslovnog prostora grada Zenica u sezoni grijanja 2023/2024. Shodno Pogramu, sezona grijanja 2023/2024. godine planira se u trajanju od 6 mjeseci, počevši od 15.10.2023. godine do 15.04.2024. godine.
„U proteklih 10-15 godina nije došlo do povećanja i narednih šest godina neće doći do povećanja cijena grijanja u Zenici. Gradsko vijeće svake godine usvaja ovu odluku o cijeni grijanja. Cijena grijanja ostaje nepromijenjena, kako za stambene, tako i za poslovne prostore“, rekao je Vahdet Drino, direktor JP „Grijanje“ d.o.o. Zenica.
U nastavku sjednice, usvojen je Nacrt Strategije razvoja Grada Zenica za period 2023-2027. godina i Akcioni plan za isti period, i upućen u javnu raspravu u trajanju od 60 dana, te Poduzimanje hitnih mjera u vezi sa rješavanjem statusa bivšeg zeničkog odmarališta „Duće“ u Republici Hrvatskoj, dok ni dopunjeni-korigovani Izvještaj o radu Gradskog pravobranilaštva za 2022. godinu nije prihvaćen.