Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je Informaciju o provođenju postupka preispitivanja vjerodostojnosti podataka u svjedodžbama/diplomama uposlenih u javnom sektoru, nosioca izvršne vlasti i savjetnika nosioca izvršne vlasti u ovom kantonu.
Bez većih poteškoća
Informacija koju je sačinio Tim Vlade za prevenciju i borbu protiv korupcije ZDK obuhvatila je dosadašnje aktivnosti na reviziji diploma u svih 35 organa uprave, javnim ustanovama i javnim preduzećima. “U procesu revizije nismo imali većih poteškoća, a svi slučajevi u kojima su uočene nevalidne diplome upućeni su na postupanje MUP-u i Kantonalnom tužilaštvu u Zenici”, rekao je Dževad Fejzić, ne precizirajući koliko je diploma upućeno istražnim organima.
Naglasio je da proces revizije nije završen u Kantonalnoj upravi za šumarstvo i JP “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići.
Pojedini fakulteti naplaćuju provjere
Problem koji opterećuje ovaj proces je što određene školske ustanove, kao što su Univerzitet u Banjaluci, Univerzitet “Džemal Bijedić” Mostar i pojedini privatni fakulteti, traže novčanu naknadu za provjeru diploma, koja se kreće od 50 do 100 KM. Vlada je prihvatila prijedlog Tima i zadužila rukovodioce organa uprave da iznađu potrebna sredstva za završetak procesa revizije. “Isti problem imamo i kod revizije diploma koje su stečene izvan BiH, na drugom govornom područu, za što su također potrebna značajna sredstva, tako da ćemo tražiti rješenje i za taj problem”, rekao je Fejzić.
Institucionalni okvir
Naglasio je da Tim nastavlja sa svojim aktivnostima te da će budući Ured za borbu protiv korupcije, koji će biti formiran u narednom periodu, imati dobar institucionalni okvir i temelje za rad budući da u svih 35 organa uprave postoje osposobljeni koordinatori za borbu protiv korupcije. Naveo je da Tim radi na prevenciji i ne bavi se procesuiranjem pojedinačnih slučajeva korupcije, nego sve prijave proslijeđuje nadležnim organima. “Pozivam građane da prijavljuju slučajeve korupcije ako ih uoče, a to mogu da urade poštom ili putem web stranice Tima za prevenciju i borbu protiv korupcije”, istakao je Fejzić.
Izrada Strategije
Tim nastavlja aktivnosti na izradi Strategije za borbu protiv korupcije, jer je prethodna istekla 2020. godine, a do usvajanja nove strategije primjenjuje se Akcioni plan za borbu protiv korupcije Covid-19 fokusiran na zapošljavanje i javne nabavke. Fejzić navodi da će novom strategijom biti razrađena uska koordinacija sa tijelima za borbu protiv korupcije u svih 12 gradova i općina u ovom kantonu, što je iskorak u odnosu na sve postojeće strategije u BiH.
“Prevencija i borba protiv korupcije seže od mjesne zajednice do najvišeg nivoa vlasti u državi. Naš cilj je da strategijom u ovaj proces uključimo sve gradove i općine i da na taj način djelujemo preventivno na korupciju”, rekao je Fejzić, a saopćila Press služba.
U pripremi dvije uredbe
Najavio je izradu uredbe koja će eliminirati rizike na propise, kao i Uredbe o minimalnim standardima za planiranje, dodjelu i praćenje utroška sredstava, koju će Tim predložiti Vladi, čime će se postići puna transparentnost u raspolaganju budžetskim sredstvima.
Naglasio je da ZDK spada među malobrojne kantone u FBiH koji transparentno na službenoj internet stranici objavljuju svaku odluku o dodjeli budžetskih sredstava, tako da će ova uredba biti dodatni iskorak u tom pravcu.