Proteklog utorka održana je 20. sjednica Gradskog vijeća Zenica, na kojoj su vijećnici razmatrali 12 tačaka dnevnog reda.
O procesima prenosa vlasništva Autobuske stanice Zenica
Nakon usvajanja Zapisnika sa prethodne sjednice, razmatrana je Informacija o procesima prenosa vlasništva Autobuske stanice Zenica iz vlasništva Grada Zenica u vlasništvo JKP „Zenicatrans-Prevoz putnika“ d.d. Zenica, a kojom je dopunjen dnevni red na prijedlog vijećnika Nermina Mehića (SDP). „Klub vijećnika SDP u Gradskom vijeću Zenica je proteklih 20 godina ukazivao na kriminalne radnje koje su dešavale u Zenicatrans-u. Tražili smo od vijećnika da nas podrže, da istrajemo u borbi. Tražimo od Službe za imovinsko-pravne odnose i sekretara Gradske uprave da nam pojasne, da li je Autobuska stanica još za vrijeme bivše Jugoslavije bila u vlasništvu Grada, tada Općine, kako i na koji način je došlo do knjiženja, da li je prošlo proceduru tadašenjeg Općinskog vijeća, te zbog čega je i zašto urađen prenos vlaništva koji nije u skladu sa zakonom“, kazao je, između ostalog, Mehić.
Nakon datih obrazloženja od strane resorne gradske službe, i rasprave, vijećnici su primili k znanju Informaciju, uz zaključak kojim se zadužuje Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina da Rješenje o oglašavanju ništavnim Rješenja Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina od 27.03.2000. godine, dostavi Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona, Kantonalnom sudu u Zenici i Općinskom sudu u Zenici.
Zaprimljena samo ponuda Centra za srce
Vijećnici su, zatim, razmatrali i prihvatili Prijedlog Odluke o prihvatu ponude i sklapanju Ugovora o osnivanju prava građenja na gradskom građevinskom zemljištu radi izgradnje objekta i uspostave specijalističke zdravstvene ustanove za liječenje bolesti srca i kardiovaskularnog sistema u gradu Zenica. Kako je kazao izvjestilac za ovu tačku dnevnog reda Selver Keleštura, sekretar Gradske uprave, ovo je treći korak u ovoj proceduri. „Imali smo inicijativu o kojoj smo raspravljali, usvojili je, a na temelju koje je pripremljen Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog konkursa, za dostavljanje ponuda, a koji je usvojen 18.11. Nakon toga je pripremljen javni konkurs i temeljem provedene procedure, koja je trajala do 29. januara, imali smo jednog ponuđača. Imali smo dva potencijalna ponuđača koji su izuzeli ovu dokumentaciju, a to su Centar za srce Sarajevo i JU Kantonalna bolnica Zenica. Do isteka roka, zaprimili smo ponudu Centra za srce Sarajevo, čiju smo ponudu ocijenili validnom, u svim aspektima“, kazao je, između ostalog, Keleštura.
Kako je Odlukom regulisano, osnovat će se pravo građenja na gradskom građevinskom zemljištu koje se nalazi u sjeveroistočnom dijelu Kantonalne bolnice Zenica, površine oko 1000 m2, a shodno idejnom rješenju ponuđača. Jednokratna naknada za pravo građenja utvrđena je u iznosu od 50.000,00 KM, dok godišnja naknada iznosi 30.000,00 KM, a počet će se plaćati tri godine nakon potpisa Ugovora o osnivanju prava građenja. Predviđeno je da se izgradi objekat specijalističke zdravstvene ustanove ukupne bruto površine 3001,38 m2, odnosno ukupno 2703, 96 m2 korisne površine.
Prof. dr. Mirsad Kacila, direktor Centra za srce je naglasio da će sve vrste usluga koje će se pružati pacijentima u specijalističkoj zdravstvenoj ustanovi za liječenje bolesti srca i kardiovaskularnog sistema Zenici, a koje su propisane od strane Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja, biti besplatne za pacijente sa područja Zeničko-dobojskog kantona. „Smatram da ćemo, kao Centar za srce, sigurno ispuniti vaša očekivanja“, kazao je, između ostalog, dr. Kacila.
Izgradnja podzemne garaže na Trgu Alije Izetbegovića
U nastavku sjednice, između ostalog, usvojen je: Prijedlog Odluke o proglašenju javnog interesa i raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja za izgradnju podzemne garaže na Trgu Alije Izetbegovića, Prijedlog Odluke o ponovnom raspisivanju međunarodnog javnog poziva za iskazivanje interesa za kupovinu kompleksa/nekretnina bivšeg zeničkog odmarališta u mjestu Duće, Općina Dugi Rat, Republika Hrvatska, Nacrt Regulacionog plana Poslovno-rekreativna turistička zona Zenica-Jug, Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa, radi očuvanja postojećih i izgradnje budućih energetskih postrojenja i instalacija za potrebe sistema daljinskog grijanja Grada Zenica, smještenih u objektu „Stara termoelektrana“, Prijedlog Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Zenica, kao i Prijedlog Pograma rada Gradskog vijeća za 2022. godinu.