Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je Strategiju razvoja ZDK-a za period 2021.-2027. i time postala prva kantonalna vlada u Federaciji BiH koja je izradila i usvojila Strategiju razvoja za budući sedmogodišnji period, a koja je usklađena sa ciklusom planiranja Evropske unije. Strategiju treba da usvoji i kantonalna Skupština.
Strateški ciljevi
Kako je saopćila Pres-služba, strategija razvoja je integrisani, multisektorski strateški dokument, koji osigurava osnovu za definisanje javnih politika, usmjerava razvoj teritorije kantona i jedinica lokalne samouprave, sa posebno obrađenim aspektima djelovanja u kriznim situacijama i planiranja u dinamičnom okruženju. Od velike je važnosti istaći da vizija razvoja ZDK-a predviđa pozitivne strateške promjene, koje su rezultat usaglašenog djelovanja brojnih socio-ekonomskih aktera.
Vizija razvoja ZDK-a realizovat će se kroz tri strateška cilja, koji osiguravaju sinergijske efekte između ekonomije, društva i okoliša. Prvi je osigurati resursno efikasan i održiv ekonomski razvoj uz jačanje konkurentnosti i razvoj preduzetništva, drugi unaprijediti kvalitet života i osigurati jednake prilike za sve građane kroz stvaranje održivog i pravednog društvenog okruženja, a treći strateški cilj je poboljšati trenutno stanje okoliša, povećati energijsku efikasnost i unaprijediti javnu infrastrukturu.
Operativni nivo
Na operativnom nivou, predviđeno je 12 prioriteta, 44 mjere i 272 strateška projekta, čija realizacija će doprinijeti ostvarenju strateških ciljeva i vizije razvoja. Posebno značajnu ulogu u izradi Strategije razvoja imalo je Vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvojem u ZDK-u, kojim predsjedava premijer Mirza Ganić, a čiji su članovi gradonačelnici i načelnici jedinica lokalne samouprave u sastavu kantona, te rukovodstvo i predsjednici klubova poslanika Skupštine ZDK-a.
Strategija razvoja, čija je izrada započela početkom ove godine na osnovu odluke kantonalne Vlade, je u svim segmentima u potpunosti usklađena sa strateškim planskim dokumentima viših nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, prvenstveno sa strateškim ciljevima razvoja FBiH, dokumentima iz procesa EU integracija, kao i nacrtom dokumenta Okvir ciljeva održivog razvoja u BiH. Veliku podršku za institucionalno jačanje i realizaciju razvojnih projekata pruža Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) zahvaljujući finansiranju Vlade Švicarske.
Napredak u svim sferama
Iz Vlade poručuju da će u narednom periodu uložiti dodatne napore za osiguravanje nastavka aktivnosti na jačanju dobre uprave i upravljanju javnim sektorom, kreiranju povoljnog okruženja za preduzetništvo i inovacije, očuvanju zdravog okoliša, te izgradnji obrazovnog, zdravstvenog i socijalnog sistema jednakih mogućnosti.