Protekle srijede održana je 48. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na kojoj su razmatrane tri tačke dnevnog reda.
Naknade za sve porodilje
Po skraćenom postupku, zastupnici su jednoglasno usvojili Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, čime su se stekli uslovi za isplatu porodiljnih naknada u iznosu od 1.000 KM za sve porodilje u Zeničko-dobojskom kantonu.
„ Zakon predviđa da se naknada plaće zaposlenim porodiljama sada utvrđuje u visini od 1.000 KM mjesečno, za vrijeme trajanja porodiljskog odsustva, što je znatno povoljnije rješenje u odnosu na dosadašnje. Također, da se novčana pomoć ženi-majci koja nije u radnom odnosu ostvaruje u visini od 1.000 KM – najduže 12 mjeseci od dana rođenja djeteta. Prava na naknadu, u skladu sa Zakonom, mogu ostvariti sve porodilje koje ranije nisu ispunjavale uslove za ostvarivanje ovog prava – bilo po osnovu imovinskog cenzusa ili zbog neispunjavanja u pogledu radnog staža ili porodilja, jednostavno, nije podnosila zahtjev. Također su propisani povoljniji uslovi i iznosi za ostvarivanje navedenog prava te omogućeno da u izuzetnim okolnostima – smrti majke, napuštanje djeteta…ovo pravo može ostvariti otac djeteta, ako je prijavljen na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje, što do sada nije bilo regulisano“, kazala je Azra Sinanović, ministrica za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK.
Zakonom je omogućeno i ženama povratnicama iz Zeničko-dobojskog kantona na područje Republike Srpske ostvarivanje predmetnog prava iz Budžeta ZDK, pod uslovom da je sjedište njenog poslodavca na području Zeničko-dobojskog kantona, ukoliko isto pravo ne mogu ostvariti u mjestima povratka u Republici Srpskoj, što u dosadašnoj praksi nije bilo regulisano.
„Ministarstvo je već uputilo dopise da centri za socijalni rad svoje poslove usklade i organizuju, kako bi sva postojeća rješenja mogli zamijeniti i uskladiti sa Zakonom“, dodala je ministrica Sinanović.
Premijer ZDK Mirnes Bašić je istakao da je ovo jedna od aktivnosti koje je Vlada ZDK zacrtala u svom četverogodišnjem mandatu. „Ovim zakonom koji je jednoglasno usvojen, nismo mogli bolje završiti ovaj mandat. Ima i drugih zakona, programa i aktivnosti koje je Vlada uradila u ovom mandatu, ali je ovo, mogu reći, srcu najdraža i najbliža, jer će porodilje na području ZDK-a imati 1.000 KM, kao porodilje u Sarajevu, Tuzli i drugim kantonima koji su uveli ovu naknadu“, rekao je premijer Bašić.
Usvojena Odluka o osnivanju Turističke zajednice ZDK
U okviru druge tačke dnevnog reda, zastupnici su, po skraćenom postupku, jednoglasno donijeli i Zakon o izmjenama Zakona o naučno-istraživačkoj djelatnosti, kao i Odluku o osnivanju Turističke zajednice Zeničko-dobojskog kantona. Potreba za donošenjem ove odluke proizilazi iz Zakona o turizmu koji je donesen na 46. sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona. Donesenom Odlukom se reguliše naziv, pravni status i sjedište Turističke zajednice Zeničko-dobojskog kantona, zatim ciljevi i djelatnost Turističke zajednice, organi Turističke zajednice kao i njihov mandat, nadležnost, sastav i odlučivanje, kao i ostala pitanja koja se odnose na organizaciju, način rada, prava i obaveze uposlenih, način finansiranja i druga bitna pitanja za osnivanje i funkcionisanje Turističke zajednice ZDK.