“Slijepi borci Zeničko-dobojskog kantona, istinski heroji i uzori” naziv je projekta kojeg je pokrenuo Savez slijepih boraca Zeničko-dobojskog kantona, a finansijski podržalo Ministarstvo za boračka pitanja ZDK na čijem čelu je ministar Fahrudin Čolaković. Riječ je o serijalu tekstova koje ćemo objaviti u Našoj riječi, predstavljajući aktivnosti, planove i ciljeve koje Savez želi postići.
S ministrom za boračka pitanja u Vladi ZDK, Fahrudinom Čolakovićem, razgovarali smo o položaju slijepih boraca, zdravstvenoj zaštiti, stambenom zbinjavanju…
NR: Vlada ZDK je nedavno na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja usvojila izmjene seta uredbi kojima je unaprijeđen položaj branilačke populacije. Koja su nova prava ove populacije?
ČOLAKOVIĆ: Na samom početku moram reći da značajnijih izmjena, osim prošlogodišnjeg donošenja Uredbe o egzistencijalnoj naknadi, nije bilo od 2014. godine kada su predmetne uredbe i donesene. Ovim izmjenama željeli smo da dodatno poboljšamo položaj branilačke populacije, ali i olakšamo procedure za ostvarivanje prava kako samim braniocima, tako i onima koji ih implementiraju.

PODRŠKA PROJEKTIMA:
ČOLAKOVIĆ: Što se tiče udruženja koje okuplja slijepe ratne vojne invalide, mi smo do sada radili nekoliko projekata koji su imali za cilj poboljšanje položaja ove kategorije branilaca, a tiču se kako poboljšanja uslova života, tako i uključivanja u sve tokove društva kroz nabavku različite opreme i softvera. Ubijeđen sam da će takvih projekata
u narednom periodu biti sve više.

Komunalni priključci
Ono što je, između ostalog, novina, a predmetom je ovih izmjena, jeste ostvarivanje prava branilačke populacije na subvencioniranje dijela ili cjelokupnog iznosa priključka vode, električne energije, plina i kanalizacije. Naglašavam da se, pored demobiliziranih branilaca, na ove subvencije mogu prijaviti i ostale kategorije branilačke populacije, što nije praksa u većini kantona. Zahtjevi za ostvarivanje ovih prava podnose se na za to propisanim obrascima u službama branilačko-invalidske zaštite općina i gradova sa prikazanim računom sa uplatom iz ove ili prethodne godine i mogu se podnositi tokom cijele godine. Mi smo već službama poslali urneke zahtjeva. Kako nam se nebi desilo da sredstva ministarstva budu privilegija samo pojedinih, ova prava ne mogu ostvariti oni koji su ranije koristili sredstva za stambeno zbrinjavanje u iznosu većem od 5.000 KM.
Stipendije za sve
Ovdje trebamo spomenuti i izmjene Uredbe o stipendiranju redovnog studija branilaca i članova njihovih porodica. Dugi niz godina radimo na poboljšanju statusa ove populacije, ali je dosadašnja uredba imala određenih manjkavosti, kako u samim kriterijima za odabir najboljih studenata, tako i u samoj proceduri za ostvarivanje prava. Ono što je sada novina jeste da iz jednog porodičnog domaćinstva mogu osvariti pravo na stipendiju dva ili više studenata što je dosadašnja uredba onemogućavala. Dalje, u bolji položaj prilikom bodovanja su došla djeca maloljetnih demobiliziranih branilaca. Suština ovih izmjena je bila da stvorimo uslove da svi studenti mogu ostvariti pravo na stipendiju, osim studenata koji su bezuslovno upisali novu akademsku godinu čime smo doveli u povoljniji položaj studente
koji uče.
Isto tako, izmjenili smo i odredbe po kojima za nabavku udžbenika za djecu branilaca osnovnih i srednjih škola ovo pravo je mogao ostvariti samo jedan učenik iz porodičnog domaćinstva, što je po mom mišljenju bilo, zaista, diskriminatorno.
Zdravstvena zaštita
Ono što je Vlada usvojila na svojoj sjednici, a što očekujemo ove sedmice i na sjednici Skupštine ZDK jesu izmjene Odluke o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zašitite, gdje je fokus izmjena na poboljšanju kvaliteta proteza donjih i gornjih ekstremiteta i očnih proteza kod ratnih vojnih invalida.
NR: Među branilačkom populacijom je i određen broj slijepih ratnih vojnih invalida. Koliko se njihova prava razliku od ostatka branilačke populacije?
ČOLAKOVIĆ: Zaista se, pored ratnih vojnih invalida paraplegičara, ovdje radi o najtežim oblicima invalidnosti koje su izazvane ratnim djejstvima, odnosno u trenutku borbe za ovu našu državu. Time je i obaveza svih nas da im ne pružamo pomoć, nego podršku za lakše savladavanje prepreka na koje nailaze na svakom koraku. Iz tog razloga, kada su u pitanju prava ovih kategorija branilačke populacije, ona su dosta veća u odnosu na ostale kategorije, ali nisu dovoljna da vrate našu obavezu prema tim ljudima, koji su nas zadužili do kraja života. Međutim, mišljenja sam da kao društvo u nekim segmentima nismo adekvatno odgovorili i nadam se da će se to u budućnosti ispraviti.
Stambeno zbrinjavanje
NR: Jesu li svi slijepi ratni vojni invalidi stambeno zbrinuti?
ČOLAKOVIĆ: Kako sam već rekao, apsolutni prioritet u ostvarivanju prava, a samim tim i ostarivanje prava na stambeno zbrinjavanje u odnosu na ostale kategorije branilačke populacije imaju porodice sa dva ili više šehida, ratni vojni invalidi 100% i dobitnici najvećih ratnih proznanja. Oni su bili predmetom rješavanja na samom početku i može se pojaviti neko iz te kategorije, s obzirom da se radi o živoj materiji, ali taj premet će biti u redu prioriteta u rješavanju.
Medicinska rehabilitacija
NR: Kakva su njihova prava u smislu medicinske rehabilitacije?
ČOLAKOVIĆ: Ministarstvo za boračka pitanja ima dva značajna transfera podrške u toj oblasti i to transfer za liječenje i nabavku lijekova te transfer za medicinsku rehabilitaciju u banjsko-klimatskim lječilištima. Mi imamo potpisane trogodišnje ugovore sa četiri lječilišta u Olovu, Fojnici, Gradačcu i Sarajevu i slijepi ratni vojni invalidi mogu da izaberu lječilište koje najviše odgovara njihovim potrebama. Mi smo, prije pandemije corona virusa, imali i praksu da finasiramo zajedničku medicinsku rehabilitaciju na moru kako bi omogućili zbližavanje i druženje ove kategorije društva.
Saradnja s udruženjima
NR: Kakva je saradnja Ministarstva za boračka pitanja i Udruženja slijepih ratnih vojnih invalida?
ČOLAKOVIĆ: Moram pohvaliti saradnju ministarstva, ne samo sa Udruženjem slijepih ratnih vojnih invalida, nego i sa svim udruženjima kantonalnog nivoa. Iako imamo političku hajku da se zabrani finansijska i svaka druga podrška takvom udruživanju, a to se radi ispod tepiha i time svjesno ili ne provode nalozi Srpske akademije nauka i umjetnosti, stava sam i mislim da se to neće promjeniti i da će Vlada ZDK i Ministarstvo za boračka pitanja nastaviti sa podrškom ovom vidu udruživanja iz nekoliko razloga. Najvjerniji su u procesu baštinjenja tekovina odbrambeno-oslobodilačkog rata, najpozvaniji su da se brinu o kategorijama koje zastupaju i sigurno su oni i njihove porodice najbliži opredjeljenju da u slučaju potrebe prvi stanu da brane temelje i granice Bosne i Hercegovine. Ovo je meni dovoljno.