Jučer (ponedjeljak, op.a.) je održana 18. sjednica Gradskog vijeća Zenica, na kojoj je, između ostalog, razmatran a potom i usvojen Prijedlog Budžeta Grada Zenica za 2022. godinu.
Kasumović: „Budžet je stabilizirajući i ostvariv“
Ukupno planirani prihodi i primici u Prijedlogu Budžeta Grada Zenica za 2022. godinu iznose 71.748.196,09 KM, a što je za 1% ili 459.172,69 KM više u odnosu na prihode i primitke Nacrta Budžeta za 2022. godinu. Strukturu prihoda i primitaka Prijedloga Budžeta za 2022. godinu čine prihodi i primici Grada planirani u iznosu od 62.520.196,09 KM i primljeni transferi od ostalih nivoa vlasti – namjenske doznake planirane u iznosu od 9.228.000,00 KM.
„U toku javne rasprave koja je trajala 10 dana, na Nacrt Budžeta su podnesene 34 primjedbe, prijedlozi i sugestije od strane 11 predlagača. Od toga je prihvaćeno 16 primjedbi, pet je već bilo ugrađeno u postojeće pozicije, a 15 nije usvojeno. Razlika Prijedloga u odnosu na Nacrt Budžeta jesu korekcije u smislu povećanja određenih pozicija, odnosno smanjenja i iznalaženja novih pozicija. Povećane su pozicije poput: rekonstrukcija i investiciono održavanje poslovnih prostora i društvenih domova za 100.000 KM, finansiranje djelatnosti JU Predškolski odgoj i obrazovanje sa 100.000 KM, finansiranje dijela proizvodnje i emitovanja programa JP RTVZE za 40.000KM, izdaci za finansiranje rada JP „Zenicagas“ za 19.000 KM,…“, kazala je Fatima Vojvodić, pomoćnica gradonačelnika za finansije.
Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović je istakao da je Budžet stabilizirajući i ostvariv.
„Radi svih poznatih dešavanja i hapšenja po naredbi A-SDA i SDA, usvajanje Budžeta je malo kasnilo. Ipak smo uspjeli sve uraditi u što kraćem vremenu i ispoštovati sve procedure. Nismo išli po hitnom postupku, kako se to u Kantonu radu. Održana je i javna rasprava, te je Budžet usvojen. Mislili smo na sve segmente. Budžet je i stabilizirajući, i ove godine vraćamo četiri miliona KM dugova, opredijeljeno je oko 15.600.000 KM za kapitalna ulaganja, za zaštitu životne sredine oko šest miliona KM, za socijalne kategorije 10 miliona. Ubijeđen sam da će ovaj Budžet biti ostvariv“, rekao je gradonačelnik Kasumović.
Podneseno 10 amandmana
Na Prijedlog Budžeta podneseno je ukupno 10 amandmana, od kojih niti jedan nije usvojen. Dva amandmana je podnio Klub vijećnika NES-a, a osam amandmana su podnijeli vijećnici i Klub vijećnika SDA.
„Na prošloj sjednici Gradskog vijeća je upućen neki poziv za neformalno predlaganje dodataka, amandmana na Budžet što mi nismo uradili. U skladu sa Zakonom o budžetu i Poslovnikom o radu GV, Klub vijećnika SDA je predložio određene amandmane i mi vijećnici, pojedinačno. Svi ti amandmani su odbijeni od strane vladajuće većine i, shodno tome, Klub vijećnika SDA nije mogao podržati ovaj Prijedlog. Kada se bolje analizira, u ovom Budžetu su planirana nova zapošljavanja ljudi u administraciji, premalo planiranih investicija… Kako sam već i ranije rekao, ovaj Budžet je spisak lijepih želja za koje ne postoji način da se ispoštuje. Mislim da ćemo vrlo brzo biti svjedoci rebalansa kojim će se pravdati razna ulaganja u predizbornoj godini – asfaltiranje seoskih puteva, popravljanje društvenih domova,… Nemamo investicija, novih zapošljavanja, osim u Gradskoj upravi, i to vjerovatno u sklopu postojećih predizbornih aktivnosti“, rekao je Malik Ejubović, vijećnik SDA.
U nastavku sjednice, između ostalog, prihvaćen je Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za kupovinu objekta hotela „Rudar“ s okolnim zemljištem, objekta starog Doma rudara s okolnim zemljištem i ostatka zemljišta uz hotel na kojem postoji individualni stambeni objekat, a u svrhu privođenja konačnoj namjeni predmetnih parcela za smještaj službi za opću upravu i drugih organa Grada Zenica, Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima zajedničke potrošnje, dok je gradonačelnik Kasumović s dnevnog reda sjednice povukao Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa, radi očuvanja postojećih i izgradnje budućih energetskih postrojenja i instalacija za potrebe sistema daljinskog grijanja grada Zenica, smještenih u objektu „Stara termoelektrana“.
Na inicijativu Halila Arnauta, vijećnika Zeničke inicijative-KF, vijećnici su prihvatili i Prijedlog Zaključka o zabrani naplate parking prostora u krugu Kantonalne bolnice Zenica, odnosno da se od 01. februara 2022. godine zabrani naplata parkinga u krugu KBZ za osoblje KBZ i pacijente, te druge korisnike koji dolaze u KBZ, u posjetu pacijentima. (A.Hrnjić-Kukić)