Arhiva

Svi gradovi i općine u Zeničko-dobojskom kantoni usvojili su budžete za 2022. godinu, a najveći je, očekivano, u Zenici, zatim u Kaknju, Visokom i Tešnju, dok su najmanji budžeti u Doboj Jugu i Varešu.
U Zenici za kapitalne projekte 15,4 miliona KM
Budžeta Grada Zenica usvojen je u iznosu od 71.748.196,09 KM. Kako je kazao Fuad Kasumović, gradonačelnik Grada Zenica, za socijalnu zaštitu će biti izdvojeno blizu 12 miliona KM, za obrazovanje oko dva miliona KM, za sport, kulturu i podršku religiji predviđena su preko četiri miliona KM, za oblast zaštite životne sredine previđena su sredstva u iznosu oko šest miliona KM, a za razvoj privrede i poljoprivede su planirana sredstva u iznosu većem od tri miliona KM. Za kapitalne investicije predviđena su sredstva u iznosu od 15.400.000,00 KM.
Budžet Općine Kakanj za 2022. godinu usvojen je u iznosu od 28.425.865,67 KM, a ono što karakteriše kakanjski Budžet jesu kapitalni izdaci i transferi u iznosu od oko šest miliona KM.
Budžet Grada Visoko za 2022. godinu iznosi 24.065.000 KM. Kako je kazao gradonačelnik Visokog Mirza Ganić, osigurana je podrška boračkoj populaciji, sportu, kulturi, obrazovanju, mladim bračnim parovima te su povećana izdvajanja koja se odnose na kapitalne projekte.
Budžet Općine Tešanj za 2022. godinu iznosi 22.380.000 KM, a strukturu prihoda i primitaka čine: prihodi od poreza – 9.592.000,00 KM, neoporezni prihodi – 3.091.000,00 KM, tekući grantovi – 1.380.000,00 KM, kapitalni grantovi i primici – 3.967.000,00 KM, prenesena sredstva iz prethodne godine – 3.100.000,00 KM i finansiranje – 1.250.000,00 KM. Kada su u pitanju rashodi i izdaci, između ostalog, za plate i naknade su osigurana sredstva u iznosu od 2.992.000,00 KM, za materijal, energiju i usluge 3.261.600,00 KM, tekuće transfere 5.199.400,00 KM, kapitalne transfere i izdatke 10.732.000,00 KM,…
Budžet Žepča veći za 1,18 miliona KM
Kako nam je kazala Amira Tadić, šefica Odsjeka za budžet i finansije, Budžet Općine Zavidovići za 2022. godinu usvojen je u iznosu od 12.716.938,91 KM. „Za kapitale izdatke opredijeljen je iznos od 2.751.136.000 KM, izdaci za materijal, sitan inventar i usluge – 2.310.490,00 KM, plaće i naknade zaposlenih – 3.264.830,60 KM, tekući transfer – 3.655.183,71 KM, kapitalni transferi – 291.360 KM… Planirana je i tekuća budžetska rezerva u iznosu od 50.000 KM“, kaže Tadić.
Budžet Općine Žepče usvojen je u iznosu od 9.980.000,00 KM koji je, u odnosu na prošlogodišnji, veći za ukupno 1.180.000,00 KM. Načelnik Općine Žepče Mato Zovko je naveo kako 39,05% budžeta čine kapitalni izdaci, što je posebno važno za planirana ulaganja u izgradnju, komunalnu infrastrukturu, sufinansiranje projekata međunarodnih organizacija i fondova EU, sufinansiranje investicijskih projekata i drugo. Izdatci za plaće iznose 23,54 % Budžeta, a osim općinske administracije, u ovaj iznos ulaze i plaće zaposlenika JU Centar za socijalni rad Žepče. Na tekuće transfere odlazi 19,60 % ukupnog Budžeta.
Budžet Općine Maglaj za 2022. godinu iznosi 7.978.505,00 KM i baziran je na izvornim prihodima u iznosu od 6.466.301,00 KM ili 81,05%, dok tekući i kapitalni transferi iznose 1.512.204,00 KM ili 18,95%. Budžet Općine Maglaj za 2022. godinu u poređenju sa Budžetom za 2021. godinu, ukoliko posmatramo prihode i primitke, povećan je u iznosu od 213.760,00 KM a s druge strane, ukoliko posmatramo rashode i izdatke, povećan je za iznos od 122.871,00 KM.
Budžet Općine Olovo povećan za 33,81%
Ukupno planirani prihodi i primici Budžeta Općine Breza za 2022. godinu iznose 5.823.200,00 KM. Za bruto plate uposlenih planirano je 1.424.060,00 KM, izdaci za materijal i usluge 926.195,00 KM, za tekuće transfere 1.136.000,00 KM, kapitalne grantove 85.000,00 KM, kapitalna i razvojna ulaganja 1.376.765,00 KM,…
Budžet Općine Olovo za ovu godinu iznosi 4.330.000 KM, a u odnosu na plan Budžeta za 2021. godinu (3.236.000,00 KM) predstavlja povećanje od 33,81% (1.094.000,00 KM). „Ukupna općinska budžetska potrošnja na plaće i naknade troškova zaposlenih predstavlja 31% ukupne budžetske potrošnje, a na materijal i usluge procjenjuje se na 812.400,00 KM, što predstavlja 18,7% ukupne budžetske potrošnje. Ukupno projicirani tekući grantovi u 2022. godini iznose 781.000,00 KM, od čega će se jedan dio finansirati iz tekućih grantova viših nivoa vlasti, a drugi dio iz općinskog budžeta. Ukupna kapitalna potrošnja Općine Olovo planirana u 2022. godini iznosi 1.051.500,00 KM, a na poziciji 823211-ostale otplate vladama planirana su sredstva u iznosu od 196.000,00 KM za servisiranje duga po kreditu Kraljevine Španije – vodosnabdijevanja grada Olova vodom“, kaže Merisa Kaljanac, pomoćnica načelnika u Službi za ekonomske poslove Općine Olovo.
Za kapitalne izdatke Usora planira 37% budžeta
Budžet Općine Usora usvojen u iznosu od 4.000.000,00 KM, od čega je za kapitalne izdatke planiran iznos od 1.506.000,00, a što čini 37,65% učešća u budžetu.
„Sredstva na poziciji ‘Kapitalni izdaci’ su planirana za završetak započetih građevinskih objekata, nastavak izgradnje kanalizacije, sportske dvorane, objekta dječijeg vrtića, izgradnju vatrogasnog doma, učešće Općine u kapitalnim projektima, nabavu poslovene opreme, održavanje lokalne cestovne mreže i objekata, uređenje vodotoka, sanaciju vodovodnih mreža, nabavu opreme za potrebe Civilne zaštite i druge potrebne oprema za tijela uprave u Općini Usora“, kazao nam je Anto Bonić, pomoćnik načelnika za privredu i finanasije Općine Usora.
Općina Vareš je među općinama koje imaju najmanje budžete ZDK i on za ovu godinu iznosi 3.962.200,00 KM. Ukupno planirani prihodi od poreza za 2022. godinu iznose 1.743.842,00 KM i u odnosu na 2021. godinu veći su za 211.502,00 KM ili 13,80%, neporezni prihodi iznose 1.393.358,00 KM i u odnosu na plan za 2021. godinu veći su za 211.598,00 KM ili 17,90%, dok ukupno planirani tekući transferi iznose 825.000,00 KM i u odnosu na plan za 2021. godinu manji su za 54.200,00 KM ili 6,20%. Kada su u pitanju rashodi i izdaci, za plate i naknade troškova zaposlenih planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.440.500,00 KM, a za kapitalne izdatke 423.800,00 KM.
Najmanji budžet za ovu godinu ima Općina Doboj Jug i on iznosi 3.475.356,00 KM, od čega je, kako su nam kazali iz Službe za finansije Općine Usora, za infrastrukturne projekte opredijeljeno 1.362.571 KM, a čija se realizacija očekuje do kraja godine.