Na sjednici Generalne skupštine Europske poljoprivredne konfederacije 1971. godine odlučeno je da se prvi dan proljeća, 21. mart, obilježava kao Svjetski dan šuma. U godinama poslije, ovaj dan se obilježava širom svijeta kako bi se doprinijelo povećanju svijesti o očuvanju šuma i šumskih ekosistema.

PJ Šumarija Vareš u akciji pošumljavanja

Šuma, trajna kategorija
Šume Bosne i Hercegovine su u najvećem procentu prirodne šume, sačinjene od autohtonih vrsta drveća a važno ih je ne posmatrati samo kao izvor drvne sirovine, jer su one puno više od toga.
Osim što nam obezbjeđuju vodu i vazduh, šume nas štite od poplava, erozija i bujica, te su stanište za život mnogih vrsta biljaka i životinja, a karakteristika naših šuma je bogatstvo diverziteta.

Uposlenici PJ Šumarija Maglaj sa učenicima osnovnih i srednjih škola

Šumama u našoj zemlji gazduju šumskoprivredna preduzeća na principu trajnosti što znači da je šuma trajna kategorija, odnosno da nisu dozvoljene gole sječe a siječe se masa drveta koja je nešto manja od mase koja je prirasla u proteklom periodu.
Ovaj način gazdovanja se u savremenoj šumarskoj nauci smatra za jedan od najprihvatljivijih, jer ima najmanje udare na ekosistem.
Akcije pošumljavanja
Kako bi dosljedno obilježilo 21. mart, Međunarodni dan šuma, Javno preduzeće „Šumsko – privredno društvo Zeničko – dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići, već tradicionlano, povodom ovog dana, organizuje akcije pošumljavanja u svim gradovima ovog kantona.
S obzirom na to da je u višim šumskim predjelima sniježni pokrivač još uvijek prisutan, akcije pošumljavanja će se organizovati kada to vremenske prilike dozvole.
Kao i u ranijim godinama, sve poslovne jedinice će provesti akcije pošumljavanja, a osim radnika ovog preduzeća, akcije će podržati i Kantonalna uprava za šumarstvo, udruženja građana, ekološka udruženja, lovačka društva, osnovne i srednje škole, te društveno odgovorne kompanije.


Tokom ovogodišnjih akcija pošumljavanja povodom Dana šuma, planirana je sadnja oko 20.000 sadnica raznih vrsta drveća, a cjelokupan sadni materijal proizveden je u rasadnicima Preduzeća.
Poslovne jedinice ovog preduzeća će, osim sadnog materijala, obezbijediti i stručni nadzor na izvođenju radova, organizovati prevoz za učesnike, alat za pošumljavanje te hranu i piće za učesnike akcija.
“Važno je da, ne samo ovaj dan, nego svaki dan podsjećamo jedni druge, da prirodni resursi nestaju ukoliko se ne obnavljaju, da se ponašamo odgovorno prema šumskim resursima, jer samo tako ćemo i u budućnosti moći koristiti benefite koje imamo od najvrjednijeg prirodnog bogatstva naše zemlje”, kazao je generalni direktor Preduzeća, Jasmin Devedžić.
Ove godine, osim pošumljavanja, posvetit će se pažnja i njegi šumskih kultura, koja je jednako važna kao i sama sadnja sadnica.
Kako je Dan šuma ujedno i prvi dan proljeća, možemo reći da je osim simbolike buđenja prirode, ovo vrijeme i za buđenje i osvještenje nas samih o značaju šume za čovjeka i njenim opštekorisnim funkcijama.
Uz odgovorno ponašanje možemo izbjeći požare
Kako bi preventivno djelovalo na svijest građana o ulasku u kritični period nastanka šumskih požara, kada se požari lako izazivaju i brzo šire, te izazivaju velike materijalne štete na šumskom fondu, JP “ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići, obraća se građanima sa molbom – upozorenjem:
“Mole se građani koji se kreću i nalaze u šumama i na šumskom zemljištu, da ne pale otvorenu vatru na udaljenosti manjoj od 150 metara od šume, gdje prijeti najveća opasnost od nastanka šumskih požara. Ova molba – upozorenje posebno se odnosi na poljoprivrednike, s obzirom da je nekontrolisano spaljivanje korova i ostavljanje neugašene vatre bez nadzora pri uređenju poljoprivrednih imanja čest uzrok požara. Napominjemo da se spaljivanje korova i drugog gorivog materijala vrši na odgovoran način, samo u periodu povoljnih vremenskih uslova i na površinama koje se mogu kontrolisati. Pri spaljivanju korova i drugog zapaljivog materijala, potrebno je ugasiti ostatke nesagorenih materija kako bi se spriječilo njihovo raznošenje vjetrom i pojava nekontrolisanog gorenja”.