O najznačajnijim aktivnostima i projektima resornog ministarstva na čijem je čelu, razgovarali smo sa Arnelom Isakom, ministrom za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša Zeničko-dobojskog kantona.
Moderna cesta za mještane Babinskog sliva
NR: Nakon uspješno završene rekonstrukcije I faze, nedavno je objavljen tender za rekonstrukciju naredne dionice ceste Zenica-Babino. Koliko će sredstava biti opredijeljeno, kada se očekuje potpisivanje ugovora sa izvođačem radova, te početak radova?
ISAK: Mada mnogi nisu vjerovali da će do rekonstrukcije puta Zenica-Babino doći ikada jer su do sada slušali samo lažna obećanja, mi smo, po mome dolasku na čelo Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona u okviru kojeg djeluje i Kantonalna direkcija za ceste, uspješno proveli tender za nabavku radova i izabrali izvođača za prvu fazu rekonstrukcije ceste Zenica-Babino. Zahvaljujući mome principu transparentnosti i tome da za svaki tender instistiram provođenje e-aukcije, postigli smo povoljniju cijenu i u Budžetu ZDK ostvarili uštede od oko 130 hiljada KM. Ta prva faza rekonstrukcije ceste Zenica-Babino je, kao što je već poznato, uspješno završena na zadovoljstvo svih a, što je najbitnije, izvedenim radovima su zadovoljni mještani naselja u slivu Babine rijeke. Ove godine smo, također, planirali jedan milion KM za narednu fazu rekonstrukciju ceste Zenica-Babino koja je u međuvremenu prekategorisana u novu regionalnu cestu sa oznakom R-457, te smo nakon stvaranja neophodnih pretpostavki na portalu Agencije za javne nabavke objavili tender za nabavku ovih radova. Procijenjena vrijednost nabavke je 854.700,85 KM bez PDV-a, odnosno milion KM sa uračunatim PDV-om. I za ovaj tender je predviđeno provođenje e-aukcije, a otvaranje prispjelih ponuda je zakazano za 24. septembar. Nakon što se provede tenderska procedura izbora najpovoljnijeg izvođača radova, pripremit ćemo potpisivanje Ugovora sa izvođačem radova i Stručno-tehničkim nadzorom te ih uvesti u posao, što će označiti početak radova na narednoj fazi rekonstrukcije ceste R457 Zenica-Arnauti-Donji Kakanj. Naravno, koliko će trajati ove procedure ne možemo pretpostaviti, ali ćemo učiniti sve da postupak bude transparentan i u okvirima koje propisuje legislativa ove oblasti, a nadam se da će izvedenim radovima biti zadovoljni i građani iz naselja Babinskog sliva, kao što su to bili nakon okončane prve faze.
NR: Kako teku radovi na rekonstrukciji dijela ceste na dionici Moštre-Visoko?
ISAK: Radovi na rekonstukciji dijela ceste R-445 Kakanj-Visoko na dionici Moštre-Visoko teku planiranom dinamikom i u skladu sa tehničkim standardima koji važe za ovu oblast. U pitanju je tender vrijedan oko 1,2 miliona KM i mi smo zbog specifičnosti projekta i potreba regulisanja saobraćaja radove podijelili u dvije faze, tako da smo privremeno saobraćaj preusmjerili alternativnim pravcima. S obzirom da je riječ o dijelu izuzetno prometne regionalne ceste koja prolazi kroz gusto naseljena područja, ovaj projekat iziskuje složene pripreme i tačno utvrđene procedure kod realizacije projekta. Prvu dionicu smo uspješno okončali, a sada su u toku radovi na pripremama i realizaciji druge dionice projekta. Uporedo sa ovim aktivnostima, mi smo u Budžetu Kantonalne direkcije za ceste za ovu godinu uplanirali dodatna sredstva kako bismo u narednom periodu okončali projekat i rekonstruisali kompletnu cestu do Visokog. Ovih dana vršimo završne pripreme za objavu novog tendera za nabavku radova nastavka modernizacije regionalne ceste R445 na dionici Moštre-Visoko. Predviđeno je potpisivanje Okvirnog sporazuma na dvije godine, s time da smo u Budžetu za ovu godinu planirali 500 hiljada KM, a za narednu godinu ćemo planirati isti takav iznos za uspješno okončanje ovog projekta.
NR: Polovinom avgusta, objavili ste tri tendera za modernizaciju cestovne infrastrukture u Zenici i Novom Šeheru. Koliko sredstava je opredijeljeno i o kakvim projektima se radi?
ISAK: Nakon što je Vlada ZDK dala saglasnost na Plan zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2020. godinu Kantonalne direkcije za ceste u sastavu Ministarstva, mi smo marljivo radili na pripremi projektno-tehničke dokumentacije i pripremnim aktivnostima za objavu javnih poziva za nabavku radova na regionalnim cestama u ZDK. Tako smo u avgustu, ustvari, objavili osam tendera za modernizaciju cestovne infrastrukture. Ukupna procijenjena vrijednost tenderisanih projekata je oko 8,3 miliona KM. Do sada smo izabrali najpovoljnije ponuđače za četiri projekta, a vrlo skoro se očekuje okončanje i preostala četiri tendera. Potom ćemo zaključiti ugovore sa izvođačima i početi sa radovima. Napomene radi, riječ je o različitim projektima modernizacije cestovne infrastrukture na regionalnim cestama u ZDK, tj. modernizacija ceste R445 kroz naselja Janjići, Tetovo-Banlozi i Nemila, zatim sanacija ceste R441 Visoko-Kiseljak na dionici od Gradskih grobalja do naselja Buci, zatim izgradnja pješačke staze uz regionalnu cestu R474 kroz naselje Novi Šeher, te modernizacija ceste R441 Zenica-Vjetrenice kroz Travničku ulicu, kao i pomenuta II faza rekonstrukcije ceste R457 na dionici Zenica-Babino. Također, proveli smo i tender za održavanje regionalnih pravaca R474 i R465.
Transparentnost i kontinuirana interakcija sa građanima
NR: Često ističete da se sredstva građana moraju trošiti transparentno, kvalitetno i efikasno. Šta se poduzeli u tom smislu?
ISAK: Sredstva iz Budžeta koja mi raspoređujemo po različitim projektima su sredstva svih nas, sredstva građana. To je svaki fening, svaka marka, koju naši građani svakodnevno ubacuju u kase koje se zovu budžeti na različitim razinama vlasti. Ta sredstva se moraju koristiti transparentno i efikasno. Već sam spomenuo da sam odmah po dolasku na čelo Ministarstva insistirao da svaki tender mora biti objavljen javno i da se za svaku nabavku radova na cestama mora provesti e-aukcija, kako bi se sredstva građana trošila transparentno, racionalno i efikasno. Zahvaljujući takvom stavu, mi smo u budžetu ostvarili značajne uštede tako da smo mogli kandidirati i neke projekte za koje u početku nije bilo dovoljno sredstava. Naravno, takvo racionalno trošenje mora pratiti kvalitetan nadzor i insistiranje na poštivanju svih procedura i osiguranju traženog kvaliteta koji podrazumijeva ispunjavanje najmodernijih standarda iz oblasti cestogradnje, što su evropske norme i praksa savremenih zemalja. Također, građani Zenice i drugih gradova u ZDK znaju da, u cilju transparentnosti, sve te radove objavim na društvenim mrežama i web stranici koju sam lično kao prvi ministar u Vladi ZDK pokrenuo kako bih imao stalnu i kontinuiranu interakciju sa građanima, blagovremeno i adekvatno saznao njihove potrebe te pokrenuo određene akcije.

NR: Radije birate rad na terenu među svojim sugrađanima a, pored toga, podrška ste mladima i organizacijama mladih. Kako mladi mogu doprinijeti boljem životu svih nas?
ISAK: Mladost ima snagu koja je neophodna za borbu protiv stihijskog uništavanja naše sadašnjosti i budućnosti. Obrazovana mladost je generator koji ovu zemlju mora voditi ka prosperitetu i razvoju. Neki su se možda začudili kada sam ja, kao najmlađi ministar u aktuelnom sazivu Vlade ZDK, odlučio prihvatiti kandidaturu za gradonačelnika Zenice. To je, ako se pogleda usko i rizičan i nejasan potez, jer se prijavljujem da sa više pozicije u vlasti planiram preći na nižu poziciju. Međutim, taj moj potez je posljedica i odgovor na zahtjeve građana koji su u meni vidjeli mladog čovjeka koji čuje njihove potrebe i bezrezervno se bori za njihove interese. To sam i ja uvidio kroz svakodnevni rad na terenu, jer moj radni dan je najmanje kancelarijski – a više na terenu sa ljudima, sa kolegama iz politike, sa predstavnicima privrednog sektora i svima onima koji u meni vide sagovornika vrijednog pažnje, kojemu artikulacija njihovih interesa neće ostati neprimjećena i bez adekvatnog odgovora. Kao mlada osoba, svjestan sam da svaka moja akcija danas čini napredak i korak ka prosperitetu naše zajedničke budućnosti. Mladi nemaju okove prošlosti, niti su nezainteresirani za budućnost. Mi smo, itekako, zainteresirani za sve izazove koji su pred nama i našom zajednicom, te ćemo uložiti maksimalne napore da iz ove priče izađemo kao pobjednici.
Za sufinansiranje ekoloških projekata 610.000 KM
NR: Istekao je rok za prijave na Javni poziv za sufinansiranje eko projekata iz oblasti zaštite okoliša za 2020. godinu. Kada se može očekivati objava korisnika i dodjela sredstava, te koliko je ukupno sredstava opredijeljeno za projekte koji budu odobreni?
ISAK: Programom utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2020. godinu, kojeg je Vlada ZDK usvojila na 61. sjednici od 18.06.2020. godine, planirana su značajna sredstva namijenjena za realizaciju projekata čišćenja i sanacije divljih deponija u lokalnim zajednicama, kao i za realizaciju projekata iz oblasti zaštite okoliša na području Zeničko-dobojskog kantona koji su podržani od strane nevladinih organizacija, javnih ustanova, udruženja građana, medijskih kuća. U tu svrhu su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 610.000,00 KM za koje je u toku jula Ministarstvo raspisalo Javni poziv. Provođenje procedure po Javnom pozivu je u toku, a potpisivanje ugovora sa odabranim korisnicima planirano je u toku oktobra 2020. godine.