Preduzeće za sakupljanje otpada i reciklažu ALBA Zenica d.o.o. Zenica je firma u mješovitom privatno-državnom (gradskom) vlasništvu zadužena za sakupljanje komunalnog otpada na području grada Zenice.
Do kraja aprila, stopostotna pokrivenost odvozom otpada
Ispunjavajući uslugu odvoza komunalnog otpada, ALBA Zenica je za sve klijente sa kojima ima dogovorenu uslugu u proteklom periodu obezbijedila potrebne posude za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada. Područje pružanja usluge odvoza komunalnog otpada se kontinuirano proširuje i sada obuhvata šezdeset devet (69) od sedamdeset četiri (74) mjesne zajednice (MZ). U toku su razgovori sa četiri MZ a do kraja aprila je planirano priključenje i 74. MZ.
Prikazano kroz podatke o zadnjem popisu stanovnika iz 2013. godine, u gore navedenih pet mjesnih zajednica je nastanjeno 2.469 od ukupno 110.663 stanovnika Zenice.
Nažalost, iako je to prema Odluci o komunalnom redu grada Zenice obavezno, u sistem odvoza komunalnog otpada se još nisu uključili svi stanovnici područja koje je pokriveno organiziranim odvozom otpada, ta problematika se kontinuirano rješava i regulira u saradnji sa gradskim nadležnim službama.
Otpad nastaje u svakoj ljudskoj djelatnosti
Organiziranje odvoza komunalnog otpada na cijelom području grada Zenice je jedan od važnih koraka ka unapređenju postupanja sa otpadom i preduvjet za prelazak na integralno postupanje sa otpadom.
Otpad nastaje u svakoj ljudskoj djelatnosti, proizvođači (generatori) otpada su svi žitelji Zenice. Odvoz otpada može dobro funkcionirati samo ako se svi korisnici ponašaju odgovorno i otpad odlažu u namjensku posudu ili ga predaju na predviđeno mjesto (reciklažno dvorište), a ispravno postupanje sa otpadom je i zakonom propisana obaveza (Zakon o upravljanju otpadom Federacije Bosne i Hercegovine i podzakonski akti).


Uspostavljanje paralelnog (dualnog) sistema sakupljanja, po uzoru na pozitivna iskustva zemalja Evropske Zajednice, zahtijeva dodatne troškove koji su značajni i ne mogu se pokriti iz uobičajenog poslovanja odvoza otpada. Dio troškova treba da se pokriva iz fondova namijenjenih zaštiti i očuvanju zdravlja ljudi, flore, faune i okoliša, kao i održivosti poslovanja. U Bosni i Hercegovini su postavljeni zakonski osnovi ali nisu usvojeni podzakonski akti koji bi to sproveli i regulirali u praksi.


Odgovarajuće postupanje sa otpadom u suštini obuhvata:
– ponovno iskorištavanje dijela otpada koji se može ponovo koristiti za sličnu ili drugu namjenu,
– odvojeno sakupljanje i obrada dijela otpada kao sekundarne sirovine za dobivanje novog proizvoda (reciklaža),
– korištenje dijela otpada kao alternativno gorivo (energent),
– odvojeno sakupljanje i postupanje sa dijelom otpada koji može da negativno djeluje na zdravlje stanovništva, naškodi fauni, flori ili onečisti i zagadi okoliš, i
– upućivanje ostatka otpada na uređenu deponiju otpada u svrhu njegovog konačnog odlaganja.
ALBA Zenica posvećena jačanju javne svijesti o važnosti ispravnog postupanja sa otpadom
Da bi se realiziralo ispravno postupanje sa otpadom, potrebno je aktivno učešće svih aktera u nastajanju, generiranju otpada, operativnom postupanju i upravljanju sa nastalim otpadom, kontroliranju načina sakupljanja, obrade i njegovog odlaganja.
U cilju informiranja i edukacije korisnika, naročito mlađe populacije, o značaju ispravnog postupanja sa otpadom, ALBA Zenica je realizirala nekoliko projekata jačanja javne svijesti o važnosti i značaju ispravnog postupanja sa otpadom. Odvojeno postupanje sa pojedinačnim vrstama (kategorijama) otpada je preduvjet za realizaciju integralnog pristupa zaštiti životne sredine u svrhu sprečavanja ili svođenja na najmanju moguću mjeru rizike od štete po okoliš u cjelini.

Ostatak pročitajte u printanom izdanju