Prema Zakonu o materijalnoj podršci porodica sa djecom Federacije Bosne i Hercegovine, a koji je usvojen početkom jula, dječiji dodatak izjednačen je u svim kantonima u Federaciji. Na području grada Zenica, prema podacima Centra za socijalni rad Zenica, pravo na dječiji dodatak ostvaruje 1.546 korisnika sa 2.908 djece. Zahtjeve za uvećani dječiji dodatak od 103,20 KM po djetetu korisnici će Centru za socijalni rad Zenica moći podnositi od 08. oktobra 2022. godine.
„Pravo na dječiji dodatak priznaje se od dana podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava od strane zakonskog zastupnika djeteta i traje dok postoje uslovi za ostvarivanje prava, a najduže 12 mjeseci. Zakonski zastupnik djeteta koje je ostvarilo pravo na dječji dodatak dužan je obnoviti zahtjev za nastavak ostvarivanja prava na dječji dodatak u mjesecu prije isteka prava. Ukoliko zakonski zastupnik djeteta u tom roku ne podnese zahtjev i ne dostavi dokaze o ispunjavanju uslova za nastavak ostvarivanja prava, pravo na dječiji dodatak prestaje“, kaže Muamer Mehić, direktor Centra za socijalni rad Zenica.
Pravo na dječiji dodatak prestaje: s navršenih 18 godina, smrću djeteta, na lični zahtjev zakonskog zastupnika djeteta te ukoliko zakonski zastupnik djeteta nije u propisanom roku dostavio dokaze o ispunjavanju uslova za nastavak ostvarivanja prava.
„Uslovi za ostvarivanje prava na dječji dodatak su da ukupni mjesečni prihodi po članu zajedničkog domaćinstva ne prelaze četrdeset odsto najniže plate u Federaciji, da dijete nije smješteno u hraniteljsku porodicu ili ustanovu socijalne zaštite u periodu dužem od 30 dana, a troškovi smještaja se djelimično ili u potpunosti obezbjeđuju iz budžetskih sredstava. Visina dječjeg dodatka iznosi devetnaest odsto najniže plate u Federaciji utvrđene u skladu s odredbama Zakona o radu“, ističe Mehić.
Iz Centra za socijalni rad Zenica poručuju da očekuju manji broj korisnika dječijeg dodatka nego što ih je bilo do sada, a razlog tome je, kako kažu, činjenica da je sada u fokusu ostvarivanje prava djeteta, a ne svi članovi domaćinstva.