Sa direktorom Katonalne uprave za inspekcijske poslove ZDK, Besimom Spahićem razgovarali smo o radu inspekcije, o najčešćim razlozima s kojima se građani obraćaju inspekciji, radu na crno, upošljavanju stranaca, primjeni Zakona o ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje…
NR: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, na čijem ste čelu dvije godine, ima širok djelokrug rada te možemo slobodno reći da „pokriva“ sve bitne oblasti vezane za život građana. Jeste li kadrovski popunjeni za obavljanje ovih poslova?
SPAHIĆ: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove ZDK ima dva sektora u okviru kojih djeluje ukupno 20 inspekcija. Po pitanju kadrovske popunjenosti možemo reći da je ona na jednom zadovoljavajućem nivou s tim da to svakako može biti i puno bolje ali promatrajući postojeće uslove možemo biti zadovoljni.
Upošljavanje radnika iz Turske, Pakistana…
NR: Kada govorimo o inspekciji prva asocijacija su novčane kazne. Koliko je u vašem radu zastupljeno savjetodavno i preventivno djelovanje?
SPAHIĆ: To je jedna percepcija koja vlada u društvu, nastojimo nekim inicijativama da se taj represivni karakter djelovanja transformiše u jednu afirmirajuću i stimulirajuću dimenziju ali nažalost stanje na terenu je još daleko od nivoa na kom bi naše djelovanje moglo biti ograničeno samo na preventivno. Svakako da inspektori nastoje preventivnim dejstvom spriječiti neke negativne efekte kako po sistem tako i po samu privredu
NR: Siva ekonomija je pojam koji često spominjemo u svakodnevnom životu. Koje su aktivnosti iz oblasti „sive ekonomije“ najčešće u fokusu inspektora? Postoji li u ZDK problem sa radnicima strancima i njihovim ugovorima za rad? Odakle najčešće dolaze ljudi na rad u naše gradove i koje poslove obavljaju, sa kojim problemima se susrećete kad su u pitanju radno-pravni odnosi ovih radnika, ali i općenito?
SPAHIĆ: Sa aspekta strateških ciljeva Uprave, fokus djelovanja je na otkrivanju, sprječavanju i sankcioniranju prije svega rada bez odobrenja nadležnog organa kao i radnog angažovanja zaposlenika suprotno zakonu. Također, posebna pažnja posvećena je kontroli obavljanja djelatnosti gdje postoji povećan rizik sigurnosti na radu kao i negativan utjecaj na okoliš. Radno angažovanje stranaca na području ZDK u posljednje vrijeme sve više uzima maha i direktna je posljedica nedostatka radne snage, uglavnom se radi o radnicima iz Turske i Pakistana. Činjenica je da se radi o jednoj „novoj“ pojavi tako da su vrlo česti i prekršaji iz oblasti zaključivanja ugovora o radnom angažovanju. Poslodavci često nisu upoznati sa propisima koji reguliraju predmetnu oblast što na kraju rezultira činjenjem prekršaja. Sa resornim kantonalnim ministarstvom smo poduzeli neke aktivnosti u okviru kojih ćemo ne samo za angažiranje stranaca nego uopće, nastojati poslodavcima približiti materiju u vezi zakonitog zaključivanja ugovora iz oblasti radnih odnosa.

Ostatak pročitajte u printanom izdanju