Jednoglasnom odlukom Vlade Zeničko-dobojskog kantona, nakon završene konkursne procedure a na prijedlog Nezavisnog odbora, dugogodišnji uposlenik Ministarstva unutrašnjih poslova ZDK Rusmir Šišić imenovan je sredinom mjeseca septembra za novog policijskog komesara.
Veliko iskustvo
Proteklih osam godina, Šišić je obavljao funkciju šefa Odsjeka za privredni kriminalitet u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona i na toj poziciji je, rukovodeći i koordinirajući složenim policijskim istragama i aktivnostima, stekao zavidno iskustvo koje će mu svakako biti od velike koristi u obavljanju ovih odgovornih poslova iz nadležnosti policijskog komesara.
– Radeći na toj rukovodnoj poziciji bio sam usmjeren na sprovođenje što kvalitetnijih istraga i postizanje maksimalnog profesionalizma u postupanju, kako bi se uspješno zadokumentovala krivična djela iz nadležnosti odsjeka kojim sam rukovodio a izvršioci istih procesuirali i prijavili nadležnom tužilaštvu. U početku moje profesionalne karijere obavljao sam poslove policajca, a nakon završetka studija sigurnosti na Univerzitetu u Sarajevu i ispunjavanja potrebnih uslova, unaprijeđen sam u inspektora u Sektoru kriminalističke policije. Naravno da je takvo kretanje u službi doprinijelo mom usavršavanju a sva stečena znanja i iskustva, ne samo ona proistekla iz obavljanja redovnih poslova i zadataka, nego i znanja i vještine stečene edukacijama i raznim vidovima obuka, su doprinjeli unapređenju mog rada i ukupnoj profesionalizaciji u postupanju i primjeni zakonskih ovlaštenja. Smatram da je kvalitetna edukacija jedan od bitnijih faktora u razvoju i unapređivanju demokratske policijske službe, stoga ću u svom radu i rukovođenju inicirati planove i obuke, kako bismo što kvalitetnije educirali naše službenike i omogućili im sticanje potrebnih znanja i specijalističkih vještina -kaže Šišić.

Moj cilj je da Uprava policije MUP-a ZDK bude primjer, snažne, savremene i dobro opremljene policijske agencije, koja će biti odlučna u borbi protiv svih vidova
kriminala i korupcije i koja će svim građanima Zeničko-dobojskog kantona
osigurati siguran ambijent za život i rad.

Borba protiv korupcije
NR: Šta će biti prioriteti u Vašem radu?
ŠIŠIĆ: Ono što želim posebno naglasiti je da će moj rad i rukovođenje policijom biti obilježen odlučnom borbom protiv korupcije, kao i posebnim mjerama koje će biti poduzete na planu borbe protiv vidova koruptivnog ponašanja, u smislu sprječavanja, prijavljivanja i dokumentovanja koruptivnih krivičnih djela. Odgovorno tvrdim da ćemo u toj oblasti biti neumoljivi i svaki prijavljeni slučaj korupcije ozbiljno shvatiti, zadokumentovati i procesuirati. Uspješno otkrivanje i dokumentovanje slučajeva korupcije, kao i procesuiranje osoba koje učestvuju u tim nezakonitim radnjama može se postići samo uz pomoć građana i zajednice, koji takve slučajeve trebaju odmah prijavljivati i dostavljati policijskim službenicima informacije kojim raspolažu. Nakon imenovanja na poziciju policijskog komesara Uprave policije MUP-a ZDK, nastavit ću da primjenjujem principe po kojim sam i do sada radio u svojoj dužoj policijskoj karijeri. To prvenstveno znači da ću maksimalno raditi na unapređenju i profesionalizaciji policijskih službenika i generalno policijskih struktura u ZDK, te jačanju njihovog integriteta i osposobljavanju a sve sa ciljem pružanja što boljih usluga građanima i stvaranja sigurnog ambijenta. Nadalje, od svojih saradnika i svih policijskih službenika zahtijevat ću krajnje odgovoran i ozbiljan pristup u postupanju i djelovanju, kako bi se adekvatno reagovalo na sve događaje i eventualne sigurnosne rizike i pojave i kako bi se našim građanima pružila maksimalna lična i imovinska sigurnost. Takođe ću insistirati na intenzivnijoj kontroli i nadzoru izvršavanja svih poslova i zadataka iz nadležnosti policije.
Unaprijediti kolegijalne odnose
NR: Kakva je saradnjom MUP-a ZDK s drugim policijskim agencijama i šta ćete poduzeti da se ta saradnja unaprijedi?
ŠIŠIĆ: Kao profesionalac, nastojat ću da unaprijedim kolegijalne odnose, aktueliziram neke aktivnosti za koje smatram da su bitne, te ću na visoko profesionalnom nivou unapređivati saradnju sa drugim policijskim agencijama i agencijama za provođenje zakona u Bosni i Hercegovini i u kontaktima sa nosiocima vlasti svih nivoa, predstavnicima diplomatskih tijela, domaćih i međunarodnih organizacija, nevladinog sektora i drugih organizacija i institucija, afirmativno predstavljati policijske strukture ZDK i dati primjer dobrog i pravednog rukovođenja. Želim da naglasim da je pored navedenih ciljeva neupitna i moja odlučnost u povećanju odgovornosti policijskog rada, na prvom mjestu zajednici, odnosno građanima, koji s punim pravom očekuju od policije da ih štiti u svakom smislu. Ta očekivanja moramo opravdati ali i ispuniti. U tom kontekstu, inicirat ću konkretne projekte, koji će sigurno rezultirati dobrim efektima i povećanjem povjerenja građana u policiju.
NR: Preventivno djelovanje se pokazalo kao dobra metoda u borbi sa zloupotrebom opojnih droga, hoćete li uvesti neke nove aktivnosti kada je prevencija u pitanju?
ŠIŠIĆ: Posebnim aktivnostima i mjerama ćemo raditi na jačanju naše borbe na prevenciji krivičnih djela u vezi zloupotrebe opojnih droga, sa posebnim akcentom na snažno i efikasno postupanje kada je u pitanju lišenje slobode i procesuiranje izvršilaca navedenih krivičnih djela. Naš odgovor na tu vrstu kriminaliteta mora biti jači i energičniji i od tog stanovišta neću odstupati. Smatram da je itekako bitna prevencija svih pojavnih oblika zloupotrebe opojnih droga, prvenstveno zbog činjenice da ova krivična djela direktno ugrožavaju mladu populaciju i ostavljaju trajne posljedice na život i zdravlje istih. Bit ću posebno otvoren za vođenje razgovora sa predstavnicima misija i međunarodnih organizacija u BiH o aktuelnim temama koje se tiču funkcionisanja policije u ZDK, kao i oblastima od zajedničkog interesa, prvenstveno u kontekstu realizacije projekata koji imaju za cilj jačanje demokratizacije društva, vladavine prava, ljudskih prava i sigurnosne saradnje.