Pred Vladom je jako puno posla, što će zahtijevati maksimalnu posvećenost, transparentnost, te racionalno i odgovorno postupanje

Nova premijerka Vlade Zeničko-dobojskog kantona Amra Mehmedić je, u svom ekspozeu, prezentovala Plan rada, odnosno principe djelovanja i prioritete Vlade u naredne četiri godine. Između ostalog, u svom obraćanju je kazala:
“Naš zajednički rad će biti usmjeren na činjenju Zeničko-dobojskog kantona sredinom ugodnijom i sigurnijom za život, te atraktivnom za ulaganja. U periodu koji je pred nama, moramo raditi na mjerama koje će dugoročno dovesti do demografske obnove našeg društva, a koje podrazumijevaju povećanje stope nataliteta i mjera koje će prvo usporiti, a kasnije potpuno zaustaviti negativni demografski trend iseljavanja. Dužni smo unaprijediti kvalitet i dostupnost zdravstvenih usluga na svim nivoima zdravstvene zaštite, sa primarnim fokusom na pacijenta. Posebna pažnja mora se posvetiti izgradnji kvalitetne životne sredine, kroz smanjenje onečišćenja zraka i upravljanje drugim ekološkim rizicima. Prioritetni zadatak ove Vlade će biti konsolidacija i stabilizacija Budžeta, što će iziskivati respektivniju budžetsku politiku i racionalizaciju troškova cjelokupne javne uprave. Pojačat ćemo kontrolu potrošnje budžetskih sredstava, jačanjem internih kontrola, u svrhu efikasnijeg korištenja istih. Napravit ćemo reviziju dosadašnjeg poslovanja svih ustanova, preduzeća i institucija u nadležnosti ZDK. S tim u vezi, Vlada će biti opredijeljena za jačanje sistema prevencije i borbe protiv korupcije. Radit ćemo i na reformi javne uprave i uvođenju e-uprave, sa fokusom na unapređenje efikasnosti svih zaposlenih, a sve sa ciljem pružanja kvalitetnih i tranparentnih usluga svim korisnicima, stvaranju podsticajnog i povoljnog poslovnog okruženja, intenzivirat ćemo rad Ekonomsko-socijalnog vijeća ZDK… Ojačat ćemo operativne kapacitete i ulagati u bolju tehničku opremljenost policije, radit ćemo na stvaranju boljih uslova za rad svih pravosudnih institucija u saradnji sa višim nivoima vlasti i EU. Posebnu pažnju ćemo posvetiti obrazovanju, nauci, kulturi i sportu, kao i unapređenju sveukupnog statusa pripadnika boračke populacije. Pred Vladom je jako puno posla, što će zahtijevati maksimalnu posvećenost, transparentnost, te racionalno i odgovorno postupanje”.