Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada. Reciklažno dvorište ALBA Zenica je prošle sedmice postavljeno na lokaciji ispred zapadne tribine stadiona Bilino polje a ove sedmice će biti izmješteno na drugu lokaciju.
Mobilno reciklažno dvorište raspolaže infrastrukturom za prihvat posebnih kategorija otpada (PKO), u koje spadaju: ambalažni otpad (papir i karton, plastika, staklo, metal, drvo, višeslojni materijali i ambalaža onečišćena opasnim materijama), električni i elektronski otpad, medicinski otpad iz domaćinstva, otpadne baterije i akumulatori, otpadne gume (do veličine 18“), otpadna ulja (mašinska i jestiva).