Odbor Sindikata metalaca Zeničko-dobojskog kantona nedavno je razmatrao i jednoglasno usvojio izvještaj o radu i izvještaj o finansijskom poslovanju za 2020. godinu, finansijski plan i plan rada za 2021. godinu, kao i izvještaj Nadzornog odbora Sindikata. Sumirani su rezultati i aktivnosti, odnosno djelovanje Sindikata kada je u pitanju ostvarivanje i zaštita prava i interesa radnika. „Prošla godina obilježena je pandemijom koronavirusa koja je utjecala na sve sfere života i donijela probleme svima, tako i nama. Nažalost, tri naša radnika su izgubila život zbog zaraze, što je strašan gubitak koji se ne može nadoknaditi“, kaže Kenan Mujkanović, predsjednik Sindikata metalaca ZDK.
Više desetina prijava, zahtjeva, reagovanja, upozorenja, upita…
U cilju osiguranja poštivanja zakonskih prava radnika, Sindikat je tokom 2020. godine, prema inspekcijskim i drugim organima na nivou kantona i Federacije BiH, Uredu ombudsmena za ljudska prava, Federalnom ministarstvu rada, Ministarstvu zdravstva, Ministarstvu za pitanja boraca, uputio više desetina prijava, zahtjeva, reagovanja, upozorenja, upita, vezano za zaštitu na radu, kršenje člana 108. Zakona o radu, obavezu izdavanja ozljednih listova, osiguranje prava na uvećani godišnji odmor, prava invalida rada, zaštitu sindikalnih povjerenika, beneficirani staž, regulisanje ratnog staža… „Pružili smo i ukupno 774 usluge pravne pomoći organizacijama, organima i članovima sindikata pojedinačno koji su tražili pomoć, što je za 18% više nego u prethodnoj godini. Pored navedenog, pravili smo analize i davali primjedbe i prijedloge na niz zakonskih akata u proceduri, posebno Zakon o reprezentativnosti sindikata, Zakon o porezu na dohodak i Zakon o doprinosima, Zakon o ustupanju radnika, Zakon o vijeću zaposlenika, Zakona o stečaju, Zakon o zaštiti na radu… Dali smo doprinos i u kreiranju sindikalnog prijedloga izmjena i dopuna Zakona o radu“, kaže Mujkanović, dodajući da su i poboljšana prava radnika invalida druge kategorije na tzv. materijalnom čekanju. „Njima će se, neovisno od uzroka invalidnosti, isplaćivati naknada u visini njihove prosječne plaće iz godine koja prethodi godini nastanka invalidnosti, dosad je veliki broj ovih radnika primao tzv. minimalac. Isto tako, putem medija i na druge načine, nastojali smo držati pažnju javnosti na problemu neuvezanog staža. Djelovali smo prema zastupnicima u Federalnom parlamentu, tražeći da se u 2021. godini u budžetu planiraju veća sredstva za uvezivanje staža. U 2020. godini taj iznos bio je samo milion maraka, a usvojim budžetom Federacije BiH za 2021. godinu planirano je deset puta više, za radnike većinski državnih ali i privatnih firmi“, ističe Mujkanović.

Ostatak teksta pročitajte u printanom izdanju